FI SV

Myndigheternas förpliktelse att tillhandahålla e-tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) genomför tillgänglighetsdirektivet i Finland. Lagens andra kapitel innehåller dessutom bestämmelser om tillhandahållandet av och tillgången till digitala tjänster (e-tjänster) samt identifieringen av dem som använder tjänsterna.

 • Kraven gäller myndigheterna, med andra ord alla organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppdrag.
 • Bestämmelserna i kap. 2 trädde i kraft den 1 oktober 2019. Nedan ges en sammanfattning av de viktigaste kraven i kap. 2.

Lagen förpliktar myndigheterna, men är inte tvingade för kunderna, utan ger dem rätt till digitala tjänster som är lätta att hitta och använda.

Tillhandahållande av digitala tjänster

 • Myndigheterna ska erbjuda kunderna möjlighet att lämna in handlingar som anknyter till uträttandet av ärenden digitalt via funktionen Meddelanden i tjänsten Suomi.fi eller på något annat motsvarande datasäkert sätt.
 • Myndigheterna ska erbjuda kunderna möjlighet att ta emot myndighetspost digitalt via Meddelanden i Suomi.fi eller med någon annan datasäker metod.
 • Myndigheterna ska i sina digitala tjänster tydligt informera kunderna om hur de kan sköta sina ärenden med myndigheterna elektroniskt. Dessutom ska den digitala tjänsten innehålla klart synlig information om varifrån kunden kan få råd i användningen av tjänsten.

Säkerställande av tillgången till digitala tjänster

 • Myndigheterna ska se till att de digitala tjänster och de elektroniska dataöverföringsmetoder som de ansvarar för finns tillgängliga även vid andra tider än då deras serviceställen har öppet.
 • Myndigheterna ska se till att driftavbrott i deras digitala tjänster eller elektroniska dataöverföringsmetoder förläggs till en tidpunkt då användningen av dem är obetydlig.
 • Myndigheterna ska i förväg informera allmänheten om avbrott i tjänsterna och vid avbrott offentliggöra anvisningar om hur kunderna kan få sina ärenden skötta på ett alternativt sätt.

Förenlighet med stödtjänster och andra myndigheters digitala tjänster

Myndigheterna ska se till att deras digitala tjänster är tillräckligt kompatibla med de stödtjänster (Suomi.fi-tjänster) som avses i 3 § i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och med andra myndigheters digitala tjänster.
Med förenlighet med andra myndigheters tjänster avses att myndigheterna i sitt utvecklingsarbete också ska beakta de digitala tjänster som redan tillhandahålls av andra myndigheter och utveckla sina tjänster så att den nya digitala tjänsten fungerar smidigt tillsammans med de befintliga tjänster som tillhandahålls av andra myndigheter och så att den bildar en sammanhängande helhet som betjänar olika händelser i kundernas liv.

Identifiering av användarna

Myndigheterna kan kräva elektronisk identifiering av användare av digitala tjänster endast

 • om identifiering krävs för att säkerställa personens rätt att använda tjänsten eller informationsinnehållet i tjänsten
 • om en åtgärd som användaren utför i tjänsten har rättsverkningar
 • om det är möjligt för användaren att få se och använda sekretessbelagda uppgifter i den digitala tjänsten.

Planering av digitala tjänster

I lagen föreskrivs också om de krav som ställs på myndigheterna när de planerar digitala tjänster.

 • Myndigheterna ska vid planeringen av e-tjänster beakta datasäkerhet, dataskydd, tillgänglighet och lättanvändbarhet så att förverkligandet av dem säkerställs i tjänsterna.
 • Dessutom ska myndigheterna se till att deras digitala tjänster är kompatibla med det programutbud och de kommunikationsförbindelser som används allmänt. För planeringen av digitala tjänster har det publicerats flera anvisningar och rekommendationer som uppdateras i takt med att verksamhetsmiljön utvecklas.