FI SV

Myndigheternas förpliktelse att tillhandahålla e-tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (RP 60/2018) lämnades till riksdagen den 3 maj 2018. Den föreslagna lagen genomför tillgänglighetsdirektivet i Finland. Lagens andra kapitel innehåller dessutom bestämmelser om tillhandahållandet av och tillgången till digitala tjänster samt identifieringen av tjänsteanvändarna. 
 
 • Kraven gäller myndigheterna, dvs. alla organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppdrag. 
 • De bestämmelser som föreslås i kap. 2 avses träda i kraft sex månader efter att lagen trätt i kraft.
Nedan en sammanfattning av de viktigaste kraven i kap. 2

Tillhandahållande av digitala tjänster

 • En myndighet ska erbjuda kunden en möjlighet att skicka handlingar som anknyter till uträttandet av ärenden via Suomi.fi-meddelandena-tjänsten eller på annat motsvarande sätt, såsom till exempel e-post.
 • En myndighet ska erbjuda kunden en möjlighet att ta emot myndighetspost i elektronisk form via meddelande-tjänsten eller någon annan datasäker metod.
 • Myndigheternas digitala tjänster ska innehålla tydlig information om hur kunderna kan uträtta sina myndighetsärenden elektroniskt. Informationen om varifrån kunden kan få hjälp med användningen av tjänsten ska också vara klart synlig. 

Säkerställandet av tillgången till digitala tjänster 

 • Myndigheten ska se till att de egna digitala tjänsterna de digitala informationsöverföringsmetoderna finns tillgängliga även under andra tider än serviceställenas öppettider. 
 • Myndigheten ska se till att avbrott i de digitala tjänsterna och i andra elektroniska dataöverföringsmetoder som används förläggs till tidpunkter då tjänsterna används i ringa omfattning. 
 • Myndigheterna ska informera i förväg om avbrott i tjänsterna och publicera anvisningar om hur var och en kan uträtta sina ärenden på ett alternativt sätt under avbrottets gång.

Identifiering av användarna 

Myndigheten kan kräva elektronisk identifiering av användare av digitala tjänster endast
 
 • Om identifiering krävs för att säkerställa personens rätt att använda tjänsten eller informationsinnehållet i den
 • Om åtgärder som användaren utför i tjänsten har rättsliga verkningar, såsom till exempel anmälan om byggande
 • Om det är möjligt att användaren kan se och använda sekretessbelagd information i tjänsten
 
Lagen innehåller dessutom krav som gäller planeringen av digitala tjänster. 
 
 • Myndigheterna ska beaktande informationssäkerheten, dataskyddet och användbarheten i planeringsskedet så att de förverkligas i e-tjänsterna, och se till att tjänsterna är lätt att hitta. 
 • Dessutom ska myndigheterna se till att deras digitala tjänster är kompatibla med programutbud och kommunikationsförbindelser som används allmänt. Det finns flera rekommendationer och anvisningar för planeringen av digitala tjänster, och de uppdateras efter hand som verksamhetsomgivningen utvecklas.

Ytterligare information: 

Jonna Törnroos: Ordnande av e-tjänster i myndighetsverksamhet (webbtillgänglighet, YouTube)

Sanna Juutinen, projektkoordinator 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506  


Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208