Samarbetet inom internationell beskattning

Inkomstskattefrågor behandlas av EU, OECD och FN. De nordiska länderna samarbetar även när det gäller skattefrågor.

I EU deltar Finland bl.a. i beredningen av direktiv, förordningar, slutledningar och rekommendationer samt i behandlingen av ärenden i Europeiska unionens domstol. Inom OECD deltar man i arbetet som utförs av kommittén för skatteärenden (CFA) och dess underarbetsgrupper. Frågor som behandlas gäller bl.a. uppdaterandet av OECD:s modellskatteavtal samt överföringsprissättningsanvisningarna. FN upprätthåller FN:s modellskatteavtal och en anvisning om överföringssprissättning som tar hänsyn till utvecklingsländernas perspektiv.

Finansministeriet samarbetar inom den internationella inkomstbeskattningen med andra ministerier och den övriga förvaltningen, såsom Skatteförvaltningen och domstolarna. Finansministeriet begär dessutom utlåtanden från samarbetsgrupper om regeringspropositioner och andra projekt och ger utlåtanden åt bl.a. ministerier, förvaltningsdomstolarna och Skatteförvaltningen.

Finansministeriets skatteavdelning svarar för samarbetsgruppen för internationella skattefrågor. Samarbetsgruppen ger utlåtanden åt finansministeriet om skatteavtal och andra ärenden som gäller internationell beskattning. Arbetsgruppen kan lägga fram förslag om förnyande av skatteavtal. Arbetsgruppsmedlemmarna består av representanter för intresseorganisationerna, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Skatteförvaltningen och finansministeriet.

Mera information om internationell beskattning:

Beskattningen inom Europeiska unionen (Europeiska unionens webbplats)

Om beskattning på OECD:s webbplats (på engelska)

Beskattningssamarbetet inom FN (FN:s webbplats på engelska)

EU-domstolsärenden (utrikesministeriets webbplats)

Högsta förvaltningsdomstolen

Skatteförvaltningen