Statens upphandlingar

Finansministeriet har ansvaret för övergripande styrning och utveckling av statsförvaltningen. Finansministeriet styr statsförvaltningens upphandlingar bl.a. genom statens upphandlingsstrategi, beslut om samordnade upphandlingar, utveckling av upphandlingssätt och ansvar för allmänna avtalsvillkor för upphandlingar. Ministerierna svarar för upphandlingar inom sina förvaltningsområden. Volymen för upphandlingarna inom statsförvaltningen uppgår till 4–4,5 miljarder euro på årlig nivå (beloppet inkluderar inte led- och försvarsupphandlingar).

Upphandlingslagstiftningen anger reglerna för konkurrensutsättning i statens upphandling. Regleringen säkerställer öppen konkurrensutsättning, likabehandling och icke-diskriminering av anbudsgivare samt effektiv användning av offentliga medel. Lagstiftningen om offentlig upphandling bereds av arbets- och näringsministeriet.

Målen med statens upphandlingsverksamhet

Statliga ämbetsverks och inrättningars upphandlingsverksamhet ska vara en ledd helhet. Målet är att upphandlingarna genomförs på ett planenligt, effektivt och kvalitetsinriktat sätt. Ämbetsverken och inrättningarna utnyttjar de ramavtal för statsförvaltningen som Hansel Ab har tagit fram genom centraliserad konkurrensutsättning.

Samordnad upphandling inom statsförvaltningen

Bestämmelser om centraliserad konkurrensutsättning inom statsförvaltningen finns i budgetlagen och i statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen. Centraliserat konkurrensutsätts sedvanliga varor och tjänster samt sedvanlig datateknisk utrustning jämte programvara vilka är avsedda att användas i stor omfattning samt informationssystem som används gemensamt inom förvaltningen. Varor och tjänster som omfattas av centraliserad konkurrensutsättning definieras i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen. I beslutet fastställs vilka produkter och tjänster som skaffas genom samordnad upphandling. Därtill anger beslutet den samordnande upphandlingsenhet som utför konkurrensutsättningen. Statens samordnande upphandlingsenhet är Hansel Ab medan Senatfastigheter svarar för konkurrensutsättningen av entreprenader som behövs för statsförvaltningens lokaler och fastigheter. Valtori svarar för statsförvaltningens gemensamma, sektoroberoende informationssystem.

Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (766/2006)

Tjänsten Tutkihankintoja ger medborgarna och företagen information om statens upphandling.

Granskaupphandlingar

Samarbetsforum för offentlig upphandling

Syftet med samarbetsforumet för offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Finlands första gemensamma nationella strategi för offentlig upphandling publicerades i september 2020. I det pågående verkställighetsskedet planerar och inleder åtta öppna temagrupper de konkreta åtgärder genom vilka man stöder verkställandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling.
 
Offentlig upphandling –åtgärdsprogrammets webbplats

Lagstiftning om upphandlingar

Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)

Lag om Hansel Ab (1096/2008)

Statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (765/2006)

Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (766/2006)

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster: JYSE-villkor, april 2022

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor: JYSE-villkor, april 2022

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (uppdateringsversion april 2017)

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (uppdateringsversion april 2017)

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (JYSE 2014 tjänster)

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (JYSE 2014 varor)

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (JYSE 2009 tjänster)

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (JYSE 2009 varor)

Rådgivning

Hansel

Offentliga upphandlingar

Kommissionens webbplats för offentliga upphandlingar

Rådgivningsenheten för offentliga upphandlingar

Styrdokument för statlig upphandlingsverksamhet

Slutrapport om verkställighetsprogrammet för digitalisering av statens upphandlingar (på finska)