Utvecklandet av arbetslivet

Statens arbetsmarknadsverk, som verkar inom finansministeriet, deltar i program och projekt för arbetslivsutveckling.

Arbets- och näringsministeriets projekt Arbetslivet 2020 har som mål att göra det finländska arbetslivet bäst i Europa under de följande sju åren. Finlands konkurrenskraft bygger på välfungerande och effektiva arbetsplatser som skapar nya arbetstillfällen. .

Social- och hälsovårdsministeriets Forum för välbefinnande i arbetet bidrar till ökat samarbete för att främja arbetshälsan. Målet är att samordna tillvägagångsätt i organisationer som främjar arbetshälsa och dela bästa praxis.

Statskontorets Kaiku-arbetslivstjänster är en mångsidig utvecklings- och servicehelhet. Den stöder statens ämbetsverk och inrättningar i utvecklingen av fungerande och välmående arbetsorganisationer. Kaiku-arbetsliv har utvecklingsmedel som kan sökas hos Statskontoret. Medlen används för de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas arbetshälso- och arbetarskyddsprojekt.

Tekes finansiering av arbetsorganisationernas utveckling motiverar finländska arbetsorganisationer att utveckla innovativa tillvägagångssätt. Arbetslivsinnovationer kan bestå av förändringar i arbets-, organisations- och ledningspraxis. De förbättrar samtidigt både produktiviteten och arbetslivets kvalitet. Finansiering för utveckling av arbetsorganisationer kan sökas hos Tekes.

Statskontorets Kieku-datasystemprojekt harmoniserar tillvägagångssätt, processer och informationsstrukturer i statens ekonomi- och personalförvaltning. Dessa stöds med de nya system som implementeras och tas i bruk genom projektet.

Ytterligare information

Strategi för utvecklande av arbetslivet (Länk till arbets- och näringsministeriets sidor)


Utvecklingsnätverket för ledare (Länk till Arbetshälsoinstitutets sidor)


Forum för välbefinnande i arbetet (Länk till social- och hälsovårdsministeriets sidor)


Business Finland


Kaiku (Länk till Kaiku-programmets sidor)


Uusi Kaiku -tidningen


Kieku (Länk till Kieku-programmets sidor)


Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 0295 5 30120
[email protected]