Arbetsfred

Arbetsfredförpliktelse

När ett tjänste- eller arbetskollektivavtal är i kraft får man inte vidta några stridsåtgärder som berör det gällande avtalet. Detta gäller tjänstemanna- och arbetstagarföreningar som är bundna av avtalet och deras medlemmar eller sådana föreningar samt tjänstemän och arbetstagare som är medlemmar när avtalet är i kraft. Arbetstagare har dock möjlighet att vidta stridsåtgärder av politisk eller sympatiåtgärdskaraktär trots att kollektivavtalet är i kraft. När det gäller tjänstemän är sådana här stridsåtgärder förbjudna. 

Åtgärder som förutsätts av arbetsgivarorganisationen i ett konfliktläge 

Tryggande av verksamheten 

 • uppdatering av ämbetsverkets egna utredningar, planer och anvisningar som tagits fram före konflikthotet så att dessa motsvarar den förestående stridsåtgärdens art och omfattning (ämbetsverket) 
 • bedömning av konfliktens konsekvenser, total, punktstrejk eller serie av strejker (ämbetsverket) 
 • åtgärder för att upprätthålla ordningen m.fl. praktiska åtgärder (ämbetsverket) 

Kontakt med Statens arbetsmarknadsverk – förhandlingar i syfte att klarlägga konfliktens karaktär och arbetsfördelningen på arbetsgivarsidan 

 • bedömning av stridsåtgärdens laglighet och kontakter med berörda huvudavtalsor-ganisationer (SAMV) 
 • eventuell behandling i arbetsdomstol (SAMV) 
 • eventuell behandling i tjänstetvistnämnden (SAMV) 
 • eventuellt lagförslag i syfte att förbjuda eller begränsa konflikten (SAMV) 
 • utformning av en förhandlings- och informationsstrategi (ämbetsverket + SAMV) 

Kontakter med riksförlikningsmannen (ämbetsverket + SAMV) 

 • information till riksförlikningsmannen (ämbetsverket + SAMV) 
 • förhandling under ledning av medlare eller utan dennes medverkan (ämbetsverket + SAMV) 

Dokumentation av händelserna (ämbetsverket) 

 • händelser under konfliktens gång dokumenteras för analys i efterhand 

Information 

 • information ges under konfliktens gång – i rätt tid och omfattning (ämbetsverket + SAMV) 

Ytterligare information

Statstjänstemannalag, 19.8.1994/750 (Finlex)

Statstjänstemannaförordning, 14.11.1994/971 (Finlex)

Lag om statens tjänstekollektivavtal, 6.11.1970/664 (Finlex) 

Förordning om statens tjänstekollektivavtal, 23.12.1987/1203 (Finlex)

Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal, 21.12.1993  

Arbetsavtalslag, 26.1.2001/55 (Finlex)

Lag om kollektivavtal, 7.6.1946/436 (Finlex)

Lag om medling i arbetstvister, 27.7.1962/420 (Finlex)

Kontaktuppgifter

Risto Lerssi 
regeringsråd
tfn 02955 30022
[email protected]