Arbetsfred

Fredsplikt När ett tjänste- eller arbetskollektivavtal är i kraft får man inte vidta stridsåtgärder som berör avtalet. Detta gäller tjänstemanna- och arbetstagarföreningar som är bundna av avtalet och deras medlemmar eller sådana föreningar samt tjänstemän och arbetstagare som är medlemmar när avtalet är i kraft. Arbetstagare har dock möjlighet att vidta ovan nämnda stridsåtgärder av politisk eller sympatiåtgärdskaraktär trots att kollektivavtalet är i kraft.

För tjänstemännens del uppkommer den kollektivavtalsbaserade fredsplikten redan när ett tjänstekollektivavtal ingås på central nivå. För arbetstagarnas del förutsätter fredspliktens uppkomst ett kollektivavtal på ämbetsverksnivå. Av det ovan nämnda följer att ämbetsverkens preciserande tjänstekollektivavtal förnyas i övergången mellan avtalsperioderna under rådande arbetsfred. Förhandlingar om förnyelse av ämbetsverkets arbetskollektivavtal förs dock utan fredsplikt. När avtalen har förnyats gäller dock fredsplikten heltäckande för såväl tjänstemän som arbetstagare och lokala avtal förhandlas alltid under rådande fredsplikt, som följer av ett gällande avtal.

Arbetsgivarorganisationens åtgärder i ett konfliktläge

1. Trygga verksamheten

 • uppdatering av ämbetsverkets egna utredningar, planer och anvisningar som tagits fram före konflikthotet så att dessa motsvarar den förestående stridsåtgärdens art och omfattning (ämbetsverket)
 • bedömning av konfliktens konsekvenser, total, punktstrejk eller serie av strejker (ämbetsverket)
 • åtgärder för att upprätthålla ordningen m.fl. praktiska åtgärder (ämbetsverket)

2. Kontakt med Statens arbetsmarknadsverk – förhandlingar i syfte att klarlägga konfliktens karaktär och arbetsfördelningen på arbetsgivarsidan

 • bedömning av stridsåtgärdens laglighet och kontakter med berörda huvudavtalsorganisationer (SAMV)
 • eventuell behandling i domstol (SAMV)
 • eventuell behandling i tjänstetvistnämnden (SAMV)
 • eventuellt lagförslag i syfte att förbjuda eller begränsa konflikten (SAMV)
 • utformning av en förhandlings- och informationsstrategi (ämbetsverket + SAMV)

3. Kontakter med riksförlikningsmannen (ämbetsverket + SAMV)

 • information till riksförlikningsmannen (ämbetsverket + SAMV)
 • förhandling under ledning av medlare eller utan dennes medverkan (ämbetsverket + SAMV)

4. Dokumentation av händelserna (ämbetsverket)

 • händelser under konfliktens gång dokumenteras för analys i efterhand

5. Information

 • information ges under konfliktens gång – i rätt tid och omfattning (ämbetsverket + VTML)

Ytterligare information

Statstjänstemannalag, 19.8.1994/750 (Finlex)
Statstjänstemannaförordning, 14.11.1994/971 (Finlex)
Lag om statens tjänstekollektivavtal, 6.11.1970/664 (Finlex) 
Förordning om statens tjänstekollektivavtal, 23.12.1987/1203 (Finlex)
Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal, 21.12.1993  
Arbetsavtalslag, 26.1.2001/55 (Finlex)
Lag om kollektivavtal, 7.6.1946/436 (Finlex)
Lag om medling i arbetstvister, 27.7.1962/420 (Finlex)

Kontaktuppgifter

Regeringsråd
Risto Lerssi 
tfn 02955 30022
[email protected]