Digitaliseringsbyrån

Digitaliseringsbyrån är en permanent samarbetsgrupp som har till uppgift att stärka samarbetet, samordningen och informationsgången mellan ministerierna inom digitaliseringen och dataekonomin. Digitaliseringsbyrån stöder genom sitt arbete ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen.

Digitaliseringsbyrån upprätthåller en lägesbild över digitaliserings-, data- och informationspolitiken, dvs. en digitaliseringsportfölj. Målet är att de åtgärder som kommunikationsministeriet, finansministeriet och arbets- och näringsministeriet vidtar för att utveckla digitaliseringen och dataekonomin ska bilda en enhetlig helhet och en gemensam lägesbild. Detta hjälper att prioritera projekt och ökar bland annat Finlands inflytande på EU-nivå. 

En kontaktpunkt för digitala ärenden

Digitaliseringsbyrån agerar kontaktpunkt för ärenden som gäller verksamhetsområdet för data-, digitaliserings- och informationspolitik. Digitaliseringsbyrån kan nås per e-post via adressen [email protected].

Digitaliseringsbyrån arbetar i nära samarbete med olika ministerier och intressegrupper. Generalsekreterarna för ministerarbetsgruppens ansvarsområde för digitalisering och dataekonomi Laura Eiro, Jonna Korhonen, Jarkko Levasma och Mika Nordman utgör presidiet för digitaliseringsbyrån.

Presidiets kontaktuppgifter

Laura Eiro, avdelningschef, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295342166, [email protected]

Jonna Korhonen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295330008, [email protected]

Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 0295530117, [email protected]

Mika Nordman, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295047142, [email protected]