Högsta ledningen

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki. Han biträds av understatssekreteraren för förvaltningspolitik Päivi Nerg, understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden Tuomas Saarenheimo, finanspolitiska samordnaren Markus Sovala och förvaltnings- och utvecklingsdirektör Juha Majanen.

Statssekreteraren som kanslichef

Ministeriets högsta tjänsteman är statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki. Han leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Dessutom leder han beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten.

 

 

Understatssekreterare

Understatssekreterare för förvaltningspolitik är Päivi Nerg. Hon leder och samordnar beredningen av de ärenden inom verksamhetsområdena för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen som hör till förvaltningspolitiska samordningsområdet. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen av regionförvaltningsverken, magistraterna, Statistikcentralen, Statskontoret, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och Befolkningsregistercentralen samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter.

Understatssekreterare

Understatssekreterare för internationella ärenden och finansmarknadsärenden är Tuomas Saarenheimo. Han leder och samordnar särskilt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté. Dessutom utvecklar och leder understatssekreteraren beredningen av ärenden som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten. Understatssekreteraren leder också resultatstyrningen av Verket för finansiell stabilitet.

Finanspolitiska samordnaren

Finanspolitiska samordnaren Markus SovalaFinanspolitisk samordnare är Markus Sovala. Finanspolitiska samordnaren utvecklar och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki beredningen av ärenden inom ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden som hör till finanspolitiska koordinationsområdet samt beredningen av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som gäller verktyg för tillsynen över den offentliga ekonomins stabilitet.

 

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör är Juha Majanen. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören utvecklar och leder i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef resultatstyrningen och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder också resultatstyrningen av Tullen, Statens ekonomiska forskningscentral och Skatteförvaltningen.