Skatt på försäkringspremier

I Finland uppbärs en skatt på försäkringspremier som gäller vissa försäkringstjänster. Skatt betalas på försäkringspremier som uppbärs med stöd av försäkringsavtal, om det som försäkrats är egendom i Finland eller en förmån ansluten till här bedriven verksamhet eller annan härvarande förmån.

Fri från skatt är försäkringspremier som grundar sig uteslutande på person-, kredit- eller återförsäkringsavtal, på försäkringsavtal enligt patientskadelagen, på avtal om transportförsäkring av vara som exporteras, importeras eller transiteras eller på avtal om försäkring av huvudsakligen i utrikesfart använt sjö- eller luftfartyg eller annan rörlig transportmateriel. Ytterligare temporärt (20.3.2019 - 31.12.2027) fri från skatt är en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot skördeskador eller växtskadegörare.

Skatten på försäkringspremier har betraktats som en särskild konsumtionsskatt som kompletterar mervärdesbeskattningen. Skattesatsen för skatten på försäkringspremier har följt den allmänna momssatsen och ligger i dag på 24 procent.

Lag om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966)

Skatteförvaltningens webbsidor om försäkringspremieskatt