Skatt på försäkringspremier

I Finland uppbärs en skatt på försäkringspremier som gäller vissa försäkringstjänster. Skatt betalas på försäkringspremier som uppbärs med stöd av försäkringsavtal, om det som försäkrats är egendom i Finland eller en förmån ansluten till här bedriven verksamhet eller annan härvarande förmån.

Fri från skatt är försäkringspremier som grundar sig uteslutande på person-, kredit- eller återförsäkringsavtal, på försäkringsavtal enligt patientskadelagen, på avtal om transportförsäkring av vara som exporteras, importeras eller transiteras eller på avtal om försäkring av huvudsakligen i utrikesfart använt sjö- eller luftfartyg eller annan rörlig transportmateriel.

Skatten på försäkringspremier har betraktats som en särskild konsumtionsskatt som kompletterar mervärdesbeskattningen. Skattesatsen för skatten på försäkringspremier har följt den allmänna momssatsen och ligger i dag på 24 procent.

Lag om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966)

Skatteförvaltningens webbsidor om försäkringspremieskatt