Näringsbeskattning

Omenapuu. Kuva: Linda Öberg / Gorilla.

Näringsbeskattningen omfattar beskattning av affärsidkare och yrkesutövare, samfund och sammanslutningar samt deras delägare liksom beskattning av jord- och skogsbruk.

Enskilda affärsidkares eller yrkesutövares resultat beskattas som företagares förvärvsinkomst. Näringssammanslutningars resultat beskattas som delägares inkomst i enlighet med bestämmelserna om beskattning av delägare. Samfund, såsom aktiebolag, är särskilda skattskyldiga som betalar samfundsskatt på sitt resultat. Utdelning från samfund beskattas som inkomst för delägaren.

Samfundsskatt

Samfundsskatten är en inkomstskatt som betalas av aktiebolag och andra samfund. Den uppgår till 20 procent av samfundets beskattningsbara inkomst. Ett samfunds beskattningsbara inkomst beräknas som skillnaden mellan beskattningsbara inkomster och avdragsgilla utgifter.

Samfund som betalar samfundsskatt är förutom aktiebolag även andelslag samt under vissa förutsättningar affärsverk, offentliga samfund, föreningar, inrättningar, stiftelser och bostadsaktiebolag. Affärsverk, offentliga samfund, allmännyttiga föreningar och inrättningar är skyldiga att betala samfundsskatt endast för sina närings- och fastighetsinkomster. Bostadsaktiebolag har vanligtvis inte några beskattningsbara inkomster.

Samfundsskattetagare är staten och kommunerna. Skatteåret 2020 var statens permanenta utdelning av intäkterna från samfundsskatten ursprungligen 67,87 procent och kommunernas andel 32,13 procent, men som en del av helheten av kommunstödsåtgärder i anslutning till coronavirusepidemin höjdes kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten temporärt med 10 procentenheter, varvid statens utdelning är 57,87 procent och kommunernas 42,13 procent.