Ekonomi- och personalförvaltningens tjänster

Statens ekonomi- och personalförvaltning har en roll som spänner över förvaltningsområdena när det gäller att säkerställa ändamålsenlig användning av statens medel och upprätthålla förfaranden för god styrning. Aktörer som arbetar med statens ekonomi- och personalförvaltning svarar gemensamt för sakkunnig och effektiv skötsel av ekonomi- och personalförvaltningen.

Viktiga aktörer är de olika förvaltningsområdenas ministerier och ämbetsverk, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Statskontoret och finansministeriet. Till finansministeriets verksamhetsområde hör ansvar för bestämmelser, koncernriktlinjer och strategisk styrning inom ekonomi- och personalförvaltning. Statskontoret styr bokföringsenheter och fonder utanför budgeten så att deras bokföring och övriga redovisning är organiserad på ett enhetligt sätt. Ämbetsverkens ekonomi- och personalförvaltning svarar för planeringen och uppföljningen av ämbetsverkets ekonomi och personalförvaltning samt verkställigheten och styrningen av tillhörande uppgifter. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet tillhandahåller stöd- och sakkunnigtjänster för statliga ämbetsverks och inrättningars ekonomi- och personalförvaltning.

Statskontor

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet

Kontaktuppgifter

Eeva Kaunismaa
specialsakkunnig
tfn 02955 30103
[email protected]

Tero Meltti
finansråd
tfn 02955 30770
[email protected]