Beskattning av delägare i näringssammanslutning

Till näringssammanslutningar hör bl.a. öppna bolag och kommanditbolag. Resultatet av näringssammanslutningens näringsverksamhet beräknas som skillnaden mellan de beskattningsbara inkomsterna och de avdragsgilla utgifterna. Näringsverksamhetens resultat fördelas för beskattning som delägares inkomst i sammanslutningen. Sammanslutningen är inte en särskild skattskyldig.

Vid beskattning av fysiska personer och dödsbon fördelas andelen av näringssammanslutningens resultat som förvärvsinkomst och kapitalinkomst utifrån delägarens nettoförmögenhetsandel. På inkomsterna görs ett företagaravdrag på fem procent. Som kapitalinkomst betraktas 20 procent av delägarens andel av nettoförmögenheten som använts till näringsverksamhet vid utgången av det föregående skatteåret.