Punktbeskattningen

Värikyniä. Kuva: Tuomas Marttila / Gorilla.

Punktskatt är en indirekt skatt på konsumtion eller användning av en viss produkt. Skattens syfte är främst att generera skatteintäkter åt staten. Flera punktskatter har dessutom specifika mål inom t.ex. miljöstyrning.

Fokus på miljö- och hälsobaserad beskattning

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram bör hållbar utveckling och bekämpning av klimatförändringen stärkas genom beskattning både internationellt och nationellt på ett socialt rättvist sätt och så att skatteunderlaget tryggas. Målet är att finna sådana lösningar som ur ett ekonomiskt perspektiv mest effektivt främjar regeringens klimatmål, som snabbar upp utvecklingen bort från fossila bränslen och som samtidigt uppfyller kraven på social rättvisa. Samtidigt bör man komma ihåg att beskattning inte alltid är den effektivaste lösningen på samhälleliga utmaningar. Det behövs planmässig reglering och andra styrmedel.

Punktskatter är viktiga för bekämpning av klimatförändringen. Inom beskattning av trafikbränslen har tyngdpunkten flyttats till koldioxidskatten. Skatten på dryckesförpackningar har styrt konsumtionen mot återvinningsbara förpackningar och avfallsskatten har effektivt minskat deponeringarna på avstjälpningsplatser.

Under 2019 inbringade punktskatterna 7 197 miljoner euro. Den största punktskattekategorin är energiskatterna, som 2019 inbringade 4 591 miljoner euro. Andra ekonomiskt betydande skatter är skatten på alkohol och alkoholdrycker samt tobaksskatten.

De harmoniserade punktskatterna har förenhetligats i EU-länderna genom direktiv. Direktivet har implementerats i form av nationella lagar. Harmoniseringen gäller alkohol och alkoholdrycker, de flesta tobaksprodukterna, flytande bränslen, elström och vissa andra bränslen.

Nationella icke-harmoniserade skatter är skatt på läskedrycker, skatt på dryckesförpackningar och avfallsskatten.

I punktskattesystemet ingår skattesubventioner. De viktigaste subventionerna när det gäller energiskatter är den lägre skattesatsen för dieselbränslen, lägre skattesats för lätt brännolja till arbetsmaskiner än för diesel, lägre skattesats för elström till industrin, växthus och datorhallar samt skattestödet för energiintensiv industri.

Bestämmelser om det allmänna beskattningsförfarandet för punktskatter finns i punktskattelagen (182/2010). Detaljerade bestämmelser för varje punktskatt eller grupp av punktskatter finns i specifika skattelagar. Skatteförvaltningen ansvarar för verkställandet av punktbeskattningen.

Skatteförvaltningens webbsidor om punktbeskattning