Punktbeskattningen

Punktskatten är en indirekt skatt som riktar sig till konsumtion eller användning av en produkt. Syftet med punktskatten är i huvudsak att öka statens skatteinkomster, men flera punktskatter har också andra mål, såsom miljö- eller hälsostyrande mål.

Fokus på miljö- och hälsobaserad beskattning

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering bör hållbar utveckling och stävjandet av klimatförändringen stärkas genom beskattning både internationellt och nationellt på ett socialt rättvist sätt och så att skattebasen tryggas. Målet är att söka sådana lösningar som ur ett ekonomiskt perspektiv mest effektivt främjar regeringens klimatmål, som snabbar upp utvecklingen bort från fossila bränslen och samtidigt uppfyller kraven på social rättvisa. Samtidigt bör man dock komma ihåg att beskattningen inte alltid är den effektivaste lösningen på samhälleliga utmaningar, utan det behövs systematisk reglering och andra styrmedel.

Punktskatterna spelar en viktig roll när det gäller att stävja klimatförändringen. Vid beskattningen av trafikbränslen har tyngdpunkten redan förflyttats mot koldioxidskatten. Skatten på dryckesförpackningar har ökat användningen av återvinningsbara förpackningar och avfallsskatten har effektivt minskat mängden avfall som hamnar på avstjälpningsplatser.

Punktskatterna uppgick år 2019 sammanlagt till 7 197 miljoner euro. Den största punktskatteklassen är energiskatterna, vars totala skatteutfall 2019 var 4 591 miljoner euro. Ekonomiskt betydande skatter är också skatten på alkohol och alkoholdrycker samt tobaksskatten.

Punktskatterna har i huvudsak harmoniserats i EU genom direktiv. Direktiven har genomförts genom nationella skattelagar. Harmoniserad punktskatt tas ut på alkohol, de flesta tobaksprodukter, energiprodukter och elektricitet. 

Nationella icke harmoniserade skatter är bl.a. punktskatten på läskedrycker, punktskatten på dryckesförpackningar, energiskatten på torv och tallolja samt avfallsskatten.

Punktskattesystemet inkluderar skattestöd. De viktigaste energiskattestöden är den sänkta skattesatsen för dieselbränslen, den lägre skattesatsen för lätt brännolja för arbetsmaskiner, den lägre skattesatsen för elström för industri, gruvor, växthus och datorhallar med en effekt på över 5 megawatt samt återbäringen av energiskatterna för energiintensiva företag, som slopas stegvis åren 2021 –2024. 

Det allmänna beskattningsförfarandet för alla punktskatter ändras avsevärt från ingången av 2021. Bestämmelser om punktskatteförfarandet finns i fortsättningen förutom i punktskattelagen även i lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). Detaljerade bestämmelser om varje punktskatt eller punktskattegrupp finns i respektive skattelag. Skatteförvaltningen svarar för verkställandet av punktbeskattningen.

Mera information om punktbeskattningen på Skatteförvaltningens webbplats