Artificiell intelligens och robotisering

Utnyttjandet av information och den snabbt utvecklande tekniken ger oss nya möjligheter att effektivisera verksamheten, åstadkomma kostnadsbesparingar samt att förbättra tillgången till och kvaliteten hos servicen samt kundupplevelsen. Teknik såsom artificiell intelligens (AI) och robotik har blivit en del av det moderna samhälle som utnyttjar digitaliseringen. Utvecklandet av den offentliga förvaltningen omfattar också utnyttjande av digitalisering och ny teknik. Målet med utnyttjandet av ny teknik är att åstadkomma en betydande ökning av produktiviteten inom hela den offentliga förvaltningen.

AI betyder en samling olika slags tekniker och applikationer från dataanalys till artificiellt lärande och behandling av naturligt språk. Med hjälp av artificiell intelligens kan maskiner, apparater, program, system och tjänster fungera rationellt enligt uppgift och situation. Rationell verksamhet förutsätter vissa egenskaper hos AI. Den ska kunna identifiera olika situationer och omgivningar och agera med hänsyn till föränderliga situationer. Dessa egenskaper förutsätter autonomi, förmåga att lära sig samt prestationsförmåga. AI-baserade system hjälper att minska på kostnader, frigöra arbetstid för kritiska uppgifter och att erbjuda snabbare och bättre service som svarar mot kunders och klienters verkliga behov. Samtidigt skapar man förutsättningar för nytt slags digital affärsverksamhet.

Modern robotik som utnyttjar AI skapar stora möjligheter för utveckling av verksamheten inom olika samhälleliga sektorer i och med att manuellt rutinmässigt arbete kan automatiseras. En robot uppfattas ofta som den fysiska dimensionen av AI, dvs. en anordning som kan påverka den fysiska miljön åtminstone delvis självständigt, vilket betyder att den kan automatisera processer genom repetition. I vidare mening täcker robotik även bland annat programrobotik, med vilket man avser applikationer som automatiskt utför enkla arbetsuppgifter, till exempel inmatning, uppdatering och sökning av information. Robotarna hjälper att lösgöra resurser för så gott som samtliga problem som belastar samhället, må det då vara fråga om förvaltningen, vården eller klimatet.

Noggrannare information:

Mera information

Niko Ruostetsaari, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Telefon:0295530309   E-postadress:


Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Telefon:0295530364   E-postadress: