Kommunstrukturen

Foto: Mats Andersson / Gorilla.

Kommunstrukturen utgörs av kommunernas gränser. Kommunindelningen ligger till grund för de flesta statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar och valkretsar.

När kommunindelningen utvecklas är målet en kommunstruktur som är livskraftig och regionalt enhetlig och har en fungerande samhällsstruktur, och som stärker förutsättningarna för kommuninvånarnas självstyrelse. Målet är också att en kommun ska bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet som kan finansiera, ordna och producera servicen för kommuninvånarna.

På ändringar i kommunindelningen tillämpas kommunstrukturlagen, som trädde i kraft 1.7.2013. 

Statsrådet kan besluta om en sammanslagning av kommuner på gemensam framställning från fullmäktige i de kommuner som går samman.

Framställningar om kommunsammanslagningar som avses träda i kraft vid ingången av 2019 ska tillställas finansministeriet senast den 30 april 2018.

Kommunstruksturlag

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman Anu Hernesmaa, tfn 02955 30027

Överinspektör Suvi Savolainen, tfn 02955 30122