Internationellt samarbete inom kommunsektorn

Finansministeriet deltar i det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och representerar Finland i vissa internationella organisationer och samfund. Samarbetet med Europeiska rådet och de övriga nordiska länderna prioriteras särskilt. Europeiska unionen bereder allt oftare också nationellt förpliktande lagstiftning som gäller kommunerna.

Finansministeriet och kommun- och regionförvaltningsavdelningen försöker för egen del påverka internationella avtal, rekommendationer och anvisningar som berör avdelningens ansvarsområde, och sköter verkställandet och uppföljningen av dem i Finland.

Europarådet

Europarådet är en politisk samarbets- och människorättsorganisation som grundades 1949 för främjandet av enhetligheten hos sina 47 medlemsländer, värnandet om mänskliga rättigheter, pluralistisk demokrati, förbättrandet av levnadsförhållandena och främjandet av humana värden.

Rådet utfärdar rekommendationer och anvisningar åt medlemsländerna. Det för lokalförvaltningens del mest betydande är grundfördraget för europeiskt lokalt självstyre: det är juridiskt bindande även för Finland. Tilläggsprotokollet till grundfördraget som gäller deltagande ratificerades i Finland 2012. Rekommendationerna kan läsas på Europeiska rådets webbplats. 

Europarådets kommitté för demokrati och förvaltning (CDDG) är ett forum för regeringsrepresentanter. Kommittén svarar för ärenden som gäller medlemsländernas offentliga förvaltning och reformeringen av den, demokrati och utvecklandet av den, offentlig ekonomi samt bl.a. gränsområdessamarbetet. Kommittén fokuserar på olika teman framför allt ur region- och lokalförvaltningsperspektiv. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen representerar finska regeringen vid kommitténs möten, och bereder materialen och ställningstagandena som gäller Finland.  

Kommun- och regionförvaltningskongressen (CLARE) är forumet för lokal- och regionförvaltningsrepresentanter vid Europarådet. Syftet med kongressen är att förstärka det politiska, administrativa och ekonomiska samarbetet mellan kommun- och regionförvaltningsmyndigheter. Finansministeriet utnämner på Finlands Kommunförbunds förslag medlemmarna och suppleanterna som representerar Finland vid kongressen. Kommunförbundet har hand om de assisterande tjänsterna åt den finländska delegationen. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen ordnar tillsammans med Kommunförbundet regelbundna sammanträden med de finländska representanter som utsetts till kongressen.

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet har långa anor inom kommunärenden. Jämförelser mellan de nordiska länderna är ofta är väldigt nyttiga tack vare likartade samhällen och jämförbara roller och uppgifter hos lokalsektorerna.

Nordiska ministerier och ministerierepresentanter som svarar för kommunärenden sammanträder årligen för att diskutera aktuella reformer. År 2015 hölls mötet i Sverige, och huvudtemat var minskningen av kommunernas uppgifter och förpliktelser samt av detaljstyrningen som riktas mot kommunerna.

Danmark, Finland, Norge och Sverige har kommit överens om riksgränsöverskridande kommunalt samarbete genom ett avtal som trädde i kraft i Finland 1979.

Ytterligare information: Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122, förnamn.efternamn(a)vm.fi

Europeiska unionen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen följer upp talan som är anhängiga vid EU-domstolen och som gäller kommunförvaltningen och –ekonomin, och deltar vid behov i behandlingen av dem.

Arbets- och näringsministeriet utnämner de finländska medlemmarna och suppleanterna till EU:s regionkommitté på Finlands Kommunförbunds förslag.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530281  


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530122