FI SV EN

Kansainvälinen yhteistyö kunta-alalla

Kuva: Martin Botvidsson / Gorilla.

 

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön ja edustaa Suomea eräissä kansainvälisissä organisaatioissa ja yhteisöissä. Erityisesti painottuu Euroopan neuvoston sekä muiden Pohjoismaiden kanssa tehtävä yhteistyö. Myös Euroopan unionissa valmistellaan yhä enemmän kuntia koskevaa ja kansallisesti velvoittavaa lainsäädäntöä.

Valtiovarainministeriö ja kunta- ja aluehallinto-osasto pyrkivät osaltaan vaikuttamaan kansainvälisissä toimielimissä valmisteltaviin ja osaston toimialaan liittyviin sopimuksiin, suosituksiin ja ohjeistuksiin ja huolehtimaan niiden toimeenpanosta ja seurannasta Suomessa.

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on vuonna 1949 perustettu poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii edistämään 47 jäsenmaansa yhtenäisyyttä, suojelemaan ihmisoikeuksia, moniarvoista demokratiaa, parantamaan elinolosuhteita ja edistämään inhimillisiä arvoja.

Se antaa jäsenmaille suosituksia ja ohjeita, joista paikallishallinnon kannalta tunnetuin on Suomeakin oikeudellisesti sitova Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja. Peruskirjan osallistumista koskeva lisäpöytäkirja ratifioitiin Suomessa vuonna 2012. Suositukset ovat luettavissa Euroopan neuvoston verkkosivuilla. 

Euroopan neuvoston hallinnon ja demokratian johtokomitea (CDDG) on jäsenmaiden hallitusten edustajien foorumi. Komitean vastuulle kuuluvat asiat, jotka koskevat jäsenmaiden julkista hallintoa ja sen uudistamista, demokratiaa ja sen kehittämistä sekä julkista taloutta ja mm. raja-alueyhteistyötä. Komitea keskittyy aihealueisiin erityisesti jäsenmaiden alue- ja paikallishallinnon näkökulmasta.  Kunta- ja aluehallinto-osasto edustaa Suomen hallitusta komitean kokouksissa ja valmistelee Suomea koskevan aineiston ja kannanotot.

Paikallis- ja aluehallinnon edustajien foorumina Euroopan neuvostossa toimii kunta- ja aluehallintokongressi (CLRAE). Kongressin tavoitteena on vahvistaa kunta- ja aluehallintoviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista yhteistyötä. Valtiovarainministeriö nimittää kongressin Suomea edustavat jäsenet ja varajäsenet Suomen Kuntaliiton ehdotuksesta. Kuntaliitto huolehtii Suomen valtuuskunnan avustavista palveluista. Kunta- ja aluehallinto-osasto järjestää yhdessä Kuntaliiton kanssa säännöllisiä tapaamisia kongressiin nimettyjen Suomen edustajien kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö

Kunta-asioissa pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet ja vakiintunut asema. Yhteiskuntien ja paikallissektorin roolin ja tehtävien samankaltaisuuden vuoksi kansainvälinen vertailu pohjoismaiden kesken on usein hyvin hyödyllistä.

Pohjoismaiden kunta-asioista vastaavat ministeriöt ja ministeriöiden edustajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan ajankohtaisista uudistuksista. Vuonna 2015 kokous pidettiin Ruotsissa ja sen pääteemana keskusteltiin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä ja kuntiin kohdistuvan yksityiskohtaisen ohjauksen vähentämisestä.

Kuntien välisestä yhteistyöstä yli valtakunnanrajojen on sovittu Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välisessä sopimuksessa. Sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1979.

Lisätietoja: ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, etunimi.sukunimi(a)vm.fi

Euroopan unioni

Kunta- ja aluehallinto-osasto seuraa EU:n tuomioistuimessa vireillä olevia kanteita, jotka koskevat kuntahallintoa ja –taloutta, ja osallistuu tarvittaessa niiden käsittelyyn.

Valtiovarainministeriö nimittää Suomen jäsenet ja varajäsenet EU:n alueiden komiteaan Kuntaliiton esityksestä.

Kunta- ja aluehallinto-osasto järjestää yhdessä Kuntaliiton kanssa säännöllisiä tapaamisia alueiden komiteaan nimettyjen Suomen edustajien kanssa.

Lisätietoa

Euroopan neuvosto
Euroopan neuvoston käsikirjoja
Alueiden komitea
Suomen Kuntaliiton kv-asioiden sivut 

Monenväliset sopimukset 1985, 15.10. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 6566/1991) 

Pohjoismainen kuntaministerikokous 2015 

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Inga Nyholm
puh. 02955 30042
etunimi.sukunimi@vm.fi

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen
puh. 02955 30122
etunimi.sukunimi@vm.fi
(Pohjoismainen yhteistyö)