Kansainvälinen yhteistyö kunta-asioissa

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto osallistuu kunta-asioiden kansainväliseen yhteistyöhön ja edustaa Suomea kansainvälisissä organisaatioissa ja yhteisöissä. Erityisesti painottuu Euroopan neuvoston sekä muiden Pohjoismaiden kanssa tehtävä yhteistyö. Myös Euroopan unionissa valmistellaan kuntia koskevaa ja kansallisesti velvoittavaa lainsäädäntöä.

Valtiovarainministeriö vaikuttaa kansainvälisissä toimielimissä valmisteltaviin kuntia koskeviin sopimuksiin, suosituksiin ja ohjeistuksiin ja huolehtii niiden toimeenpanosta ja seurannasta Suomessa.

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on vuonna 1949 perustettu poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii edistämään 47 jäsenmaansa yhtenäisyyttä, suojelemaan ihmisoikeuksia, moniarvoista demokratiaa, parantamaan elinolosuhteita ja edistämään inhimillisiä arvoja.

Se antaa jäsenmaille suosituksia ja ohjeita, joista paikallishallinnon kannalta tunnetuin on Suomeakin oikeudellisesti sitova Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja. Peruskirjan osallistumista koskeva lisäpöytäkirja ratifioitiin Suomessa vuonna 2012. Suositukset ovat luettavissa Euroopan neuvoston verkkosivuilla.

Euroopan neuvoston hallinnon ja demokratian johtokomitea (CDDG) on jäsenmaiden hallitusten edustajien foorumi. Komitean vastuulle kuuluvat asiat, jotka koskevat jäsenmaiden julkista hallintoa ja sen uudistamista, demokratiaa ja sen kehittämistä sekä julkista taloutta ja mm. raja-alueyhteistyötä. Komitea keskittyy aihealueisiin erityisesti jäsenmaiden alue- ja paikallishallinnon näkökulmasta. Kunta- ja aluehallinto-osasto edustaa Suomen hallitusta komitean kokouksissa ja valmistelee Suomea koskevan aineiston ja kannanotot.

Paikallis- ja aluehallinnon edustajien foorumina Euroopan neuvostossa toimii kunta- ja aluehallintokongressi (CLRAE). Kongressin tavoitteena on vahvistaa kunta- ja aluehallintoviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista yhteistyötä. Valtiovarainministeriö nimittää kongressin Suomea edustavat jäsenet ja varajäsenet Suomen Kuntaliiton ehdotuksesta. Kuntaliitto huolehtii Suomen valtuuskunnan avustavista palveluista. Kunta- ja aluehallinto-osasto järjestää yhdessä Kuntaliiton kanssa säännöllisiä tapaamisia kongressiin nimettyjen Suomen edustajien kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö

Kunta-asioissa pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet ja vakiintunut asema. Yhteiskuntien ja paikallissektorin roolin ja tehtävien samankaltaisuuden vuoksi kansainvälinen vertailu pohjoismaiden kesken on usein hyvin hyödyllistä.

Pohjoismaiden kunta-asioista vastaavat ministeriöiden edustajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan ajankohtaisista uudistuksista.

Kuntien välisestä yhteistyöstä yli valtakunnanrajojen on sovittu Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välisessä sopimuksessa. Sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1979.

Euroopan unioni

Valtiovarainministeriö seuraa EU:n tuomioistuimessa vireillä olevia kanteita, jotka koskevat kuntahallintoa ja -taloutta, ja osallistuu tarvittaessa niiden käsittelyyn.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Suomen jäsenet ja varajäsenet EU:n alueiden komiteaan Kuntaliiton esityksestä.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530281   Sähköpostiosoite:


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530122   Sähköpostiosoite: