FI SV EN

Palveluiden ja turvallisuuden ohjaus

Palveluiden ohjaus

Valtiovarainministeriön vastuulla on valtion virastojen yhteisten perustietotekniikkapalveluiden ohjaus. Palvelutuotanto perustuu lakiin ja asetukseen valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä sekä lakiin ja asetukseen julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.

Lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä mukaisesti valtiovarainministeriö vastaa palveluiden tuottamisen strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteista. Valtion yhteisten palveluiden tuottamisesta vastaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtiovarainministeriö asettaa palvelukeskukselle pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet.

Valtiovarainministeriö ohjaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskusta virastojen tulosohjauksella mm. asettamalla pitkän aikavälin tavoitteita ja sopimalla vuosittaisen tulossopimuksen viraston tuloksellisuustavoitteista. Lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä mukaisesti valtiovarainministeriön asettama Valtorin asiakasneuvottelukunta tukee asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä. Asiakasneuvottelukunta käsittelee ja seuraa muun muassa toiminnan ja palvelujen kehittämistä, palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä, palvelujen hinnoittelua ja kustannusten kehittymistä sekä palveluiden käyttöön liittyviä asioita. Asiakasneuvottelukunnan jäsenet edustavat hallinnonalojen virastoja ja asiakasvirastoja.

Lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta mukaisesti turvallisuusverkkotoiminnan yleishallinnollisesta, strategisesta, taloudellisesta ja tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö. Turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta vastaa valtiovarainministeriö kuultuaan TUVE-neuvottelukuntaa. Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön tukena turvallisuusverkkotoiminnan strategisessa ja taloudellisessa ohjauksessa, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksessa sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksessa.

Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (finlex.fi)
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (finlex.fi)
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (finlex.fi)
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (finlex.fi)

Turvallisuuden ohjaus

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 8.4.2020 julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta todetaan, että digitaalisen turvallisuuden viitekehykseen sisältyy riskienhallintaan, toiminnan jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen sekä kyberturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita. Vuosina 2020-2023 digitaalista turvallisuutta kehitetään julkisessa hallinnossa Haukka-toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu. Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa on kuvattu julkisessa hallinnossa noudatettavat tietoturvallisuustoimenpiteiden vähimmäisvaatimukset.

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2020-2023 (Haukka)
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (finlex.fi)
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (finlex.fi)

Lisätietoja:

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikönpäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530279  


Tommi Kangasaho, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530264  


Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530121