Kuntien henkilöstö

Naiset hymyilevät. Kuva: Maskot / Gorilla.

Valtiovarainministeriö valmistelee lainsäädännön kuntien viranhaltijoiden oikeusasemasta. Valtiovarainministeriölle kuuluu myös kunnallisen eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus.

Sopimista virka- ja työehdoista säätelevät kunnallinen virkaehtosopimuslaki ja kunnallisista työehtosopimuksista annettu laki. Kunnan työsopimussuhteisen työntekijän asemasta säädetään työsopimuslaissa, jonka valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteistoimintamenettelyä säätelee laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Kunta-alan henkilöstön eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa, jonka valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö

Laki kunnallisesta viranhaltijasta

Laki kunnallisesta viranhaltijasta sisältää yleiset säännökset viranhaltijan palvelussuhteen ehdoista. Laissa säädetään työnantajan ja viranhaltijan velvollisuuksista ja oikeuksista. Laissa on säännökset virkasuhteen alkamisesta, virkasuhteen muuttamisesta, virkavapauksista, lomauttamisesta, irtisanomisperusteista, virantoimituksesta pidättämisestä ja muutoksenhausta.

Laki tuli voimaan 1.11.2003. Se korvasi kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain ja osittain kuntien virkasäännöissä olevat määräykset.

Kunnallinen eläkejärjestelmä

Valtiovarainministeriölle kuuluu kunnallisen eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus.

Kunnallinen eläkelaitos Keva huolehtii valtiovarainministeriön valvonnassa kuntien, kuntayhtymien ja eräiden niiden omistamien yhtiöiden henkilöstön eläkkeistä. Kevan toimielimet ja toimintaperiaatteet määritellään kunnallisessa eläkelaissa.

Keva hoitaa valtiovarainministeriön valvonnassa lisäksi valtion, evankelisluterilaisen kirkon ja Kelan henkilöstön eläkejärjestelmien piirissä olevan henkilöstön eläketurvan toimeenpanon.

Osana Kevan toiminnan lainmukaisuuden valvontaa valtiovarainministeriö

  • järjestää säännöllisesti Kevan toimintaa koskevia valvontakokouksia
  • osallistuu laitoksen sijoitusneuvottelukunnan työhön
  • nimeää Kevan valtuuskunnan.

Kevan eläkerahaston sijoitustoiminnan järjestämistä valvoo Finanssivalvonta, joka raportoi valtiovarainministeriölle ja eläkelaitoksen johdolle.

Lisätietoa

Lakilinkkejä

Muita linkkejä

Yhteystiedot