Vuosilomat

Valtion henkilöstön vuosilomista on sovittu valtion virka- ja työehtosopimuksessa vuosilomista. Virkamiesten ja työntekijöiden lomiin sovelletaan myös vuosilomalakia.

Vuosiloman pituus määräytyy ansaintaperiaatteen mukaisesti. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana virkamies on ollut virassa vähintään 18 päivää tai työntekijä työssä 14 päivänä. Eräissä tapauksissa riittää, että virkamies tai työntekijä palvelussuhteensa mukaisesti on ollut työssä vähintään 35 tuntia.

Alle vuoden kestäneissä palvelussuhteissa lomaa ansaitaan 2 päivää kuukaudessa eli enimmillään 22 päivää lomanmääräytymisvuoden aikana. Vähintään vuoden mutta alle 15 vuotta palvelleet ansaitsevat enimmillään 30 päivää ja vähintään 15 vuotta palvelleet enimmillään 38 päivää lomanmääräytymisvuoden aikana.

Lomapäiviksi lasketaan kaikki arkipäivät lauantaita lukuun ottamatta. Loma annetaan pääsääntöisesti lomakautena, joka on 1.6.–30.9. välinen aika, mutta loman voi pitää muunakin aikana lomavuoden kuluessa tai ennen seuraavan vuoden huhtikuun loppua. Virastoissa voidaan sopia joustavasti vuosilomien pitämisen ajankohdista tiettyjä vuosilomasopimuksen vähimmäisehtoja noudattaen ja osa lomista voidaan siirtää myös myöhemmin pidettäviksi. Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden johdosta on myös mahdollista tietyillä edellytyksillä. Vuosilomia on suunniteltava etukäteen ja vuosilomat on järjestettävä niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa viraston normaalille toiminnalle.

Loman ajalta maksetaan kuukausipalkkaus normaalisti, ellei henkilön loma-ajan palkka määräydy prosenttiperusteisesti. Prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa maksetaan silloin, kun henkilön työaika ja palkkaus on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana.  Loma-ajan palkka on tällöin palvelussuhteen kestosta riippuen joko 9,0 prosenttia, 11,5 prosenttia tai 14,5 prosenttia henkilön lomanmääräytymisvuoden normaalityössäoloajan ansiosta.

Valtion vuosilomasopimuksen nojalla virkamiehille ja työntekijöille maksetaan myös lomarahaa, jonka suuruus lomavuosina 2017 - 2019 on 2,8, 3,5 tai 4,2 prosenttia lomarahan maksukuukautta edeltävän kuukauden kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä. Prosentin suuruus riippuu palvelussuhteen kestosta.

Peruskäsitteitä

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso.

Lomapäivä on arkipäivä. Arkipäiväksi ei lueta lauantaita, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhannusaattoa, pääsiäislauantaita eikä vapunpäivää.

Säästövapaa on lomavuoden varsinaisista lomapäivistä myöhemmin pidettäväksi siirretty loman osa.

Lisätietoa

Vuosilomalain muutoksen (346/2019) huomioon ottaminen virastoissa, 15.4.2019
Linkki Sopimukset -sivulle
Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, määräys/ohje, 6.4.2018
Vuosilomalaki, 18.3.2005/162 (Finlex)

Yhteystiedot

Hallitusneuvos
Risto Lerssi
puh. 02955 30022
[email protected]