Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta 

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.5.2021-30.4.2025. 

Neuvottelukunnan tehtävät 

Valtion virkamieslain (750/1994) 68 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on: 

  1. tehdä aloitteita ja antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta sekä toimia päätöksenteon tukena;
  2. antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä;
  3. edistää virkamiesetiikkaa koskevaa keskustelua;
  4. suorittaa harkintansa perusteella valtiovarainministeriön sille esittämät virkamieseettisiä kysymyksiä koskevat tehtävät. 

Neuvottelukunta päättää itse, mitä virkamieseettisiä asioita tai eettisiä ongelmia se ottaa tarkasteltavakseen ja lausuttavakseen. Tässä yhteydessä eettisellä ongelmalla tarkoitetaan tilanteita, joissa eettisesti perusteltu toimintatapa on epäselvä. Neuvottelukunta voi oma-aloitteisesti ottaa käsiteltäväkseen myös muita tähän asiakokonaisuuteen kuuluvia ongelmallisia tapauksia. Sen ohella virkamiehet voivat ehdottaa asioita neuvottelukunnan käsiteltäviksi. Neuvottelukunnan ei ole tarkoitus antaa vastauksia sille osoitettuihin yksittäisiin kysymyksiin, vaan esittää kannanottonsa julkisena lausuntona.

Neuvottelukunnan tulee työssään tarkastella virkamiesetiikkaa osana poliittishallinnollisen järjestelmän kokonaisuutta, jossa julkishallinnon etiikkaan liittyvät myös virkamiesten ja poliitikkojen omat roolit. Kumpaankin ryhmään kuuluvien toimijoiden tulee toimia eettisesti kestävällä tavalla.  

Neuvottelukunnan antamat lausunnot ja suositukset ovat luonteeltaan neuvoa-antavia eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia. 

Neuvottelukunta on toiminnassaan riippumaton. Sen tehtäviin ei kuulu toimia riidanratkaisu- tai kanteluelimenä. 

Neuvottelukunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja: OTT Pekka Vihervuori
Varapuheenjohtaja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Transparency International Suomi ry.:n hallituksen edustajana

Jäsenet:
Professori Matti Häyry, Aalto yliopisto
Professori emeritus Ari Salminen
Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö
Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
Henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija Saara Salomaa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Kavi), JSN:n varajäsen
Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat
Neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Sihteerit: 
Hallitussihteeri Kati Orkola, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, valtioneuvoston kanslia

Neuvottelukunnan sähköposti: [email protected]

Lisätietoa 

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan työjärjestys 1.1.2023 lukien, 19.12.2022 

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan kannanotto koskien Johtamista yhteiseksi hyväksi - Valtionhallinnon johtamisen kehittämishankkeen loppuraporttia ja siinä esitettyjä ehdotuksia, 12.10.2022

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan kannanotto koskien Julkisen johtamisen yhteistyöryhmän keskustelualoitetta Julkinen johtaminen – Vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta, 2.6.2022

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista, 12.4.2022 

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan asettamispäätös 22.4.2021

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus virkamies sosiaalisessa mediassa 15.6.2016 

Virkamieseettinen kompassi 

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014

Yhteystiedot

Kati Orkola, hallitussihteeri 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530108   Sähköpostiosoite:


Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvostoasiainyksikkö Puhelin:0295160354   Sähköpostiosoite: