FI SV

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.3.2018-31.12.2020.

Neuvottelukunnan tehtävät

1. Antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta

Neuvottelukunta päättää itse, mitä virkamieseettisiä asioita tai eettisiä ongelmia se ottaa tarkasteltavakseen ja lausuttavakseen. Tässä yhteydessä eettisellä ongelmalla tarkoitetaan tilanteita, joissa eettisesti perusteltu toimintatapa on epäselvä. Neuvottelukunta voi oma-aloitteisesti ottaa käsiteltäväkseen myös muita tähän asiakokonaisuuteen ongelmallisia tapauksia. Sen ohella virkamiehet voivat ehdottaa asioita neuvottelukunnan käsiteltäviksi. Neuvottelukunnan ei ole tarkoitus antaa vastauksia sille osoitettuihin yksittäisiin kysymyksiin, vaan esittää kannanottonsa julkisena lausuntona.

Neuvottelukunnan tulee työssään tarkastella virkamiesetiikkaa osana poliittis-hallinnollisen järjestelmän kokonaisuutta, jossa julkishallinnon etiikkaan liittyvät myös virkamiesten ja poliitikkojen omat roolit. Kumpaankin ryhmään kuuluvien toimijoiden tulee toimia eettisesti kestävällä tavalla. Neuvottelukunnan tulee arvioida virkamiesten ja poliitikkojen välistä suhdetta osana työtään.

2. Antaa virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä

Neuvottelukunta päättää itse mitkä virastojen esittämät virkamieseettiset kysymykset se ottaa lausuttavakseen.

Valtiovarainministeriö ryhtyy valmistelemaan lakia valtion virkamieslain (750/1994) muuttamisesta, jossa säädetään virkamieseettisen neuvottelukunnan asettamisesta, nimestä, pääasiallisista tehtävistä sekä kokoonpanosta. Lain voimaantulon jälkeen virkamieseettinen neuvottelukunta voi myös yksittäistapauksessa ottaa kantaa esimerkiksi valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisen karenssisopimuksen tekemiseen, jolla rajoitetaan määräajaksi virkamiehen oikeutta siirtyä toisen työnantajan palvelukseen taikka aloittaa elinkeinon- tai ammatinharjoittaminen tai muu vastaava toiminta.

Neuvottelukunnan tehtäviin ei kuulu toimia riidanratkaisu- tai kanteluelimenä.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtajana toimii entinen valtion työmarkkinajohtaja, OTL Teuvo Metsäpelto (31.12.2018 asti).

Jäsenet:

Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus
Professori Matti Häyry, Aalto yliopisto
Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto
Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, KT Kuntatyönantajat
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen jäsen Janetta Vettenranta, Transparency International Suomi ry
Henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuhennjohtaja Paula Paloranta, Julkisen sanan neuvosto
Johtava asiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Sihteerit:
Hallitussihteeri Anna Gau, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, valtioneuvoston kanslia

Lisätietoa

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus virkamies sosiaalisessa mediassa 15.6.2016
Virkamieseettinen kompassi

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan asettamispäätös

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014

Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
OTL Teuvo Metsäpelto puh. 050 466 3646
Sihteerit:
Hallitussihteeri Anna Gau, anna.gau@vm.fi  puh. 0295 530321
Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, sanna.helopuro@vnk.fi puh. 0295 160170

VINK@vm.fi