Virkamiesoikeus

Nainen ja mies katsovat tablettia.

Virkamiesoikeus on valtion henkilöstöhallinnon kannalta keskeisin oikeudenala. Se sisältää ne säännökset, joilla on järjestetty virkamiesten yleinen oikeusasema eli virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet. Samalla virkamiesoikeus sääntelee valtion asemaa työnantajana.

Julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voivat hoitaa ensisijaisesti vain virkasuhteessa olevat virkamiehet. Tämän vuoksi valtionhallinnon henkilöstön palvelussuhteena käytetään pääsääntöisesti virkasuhdetta. Virkasuhteeseen liittyy erityinen perustuslaissa (731/1999) säädetty virkavastuu.

Valtion virkamieslain (750/1994) mukaan virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa valtio on työnantajana ja virkamies työn suorittajana. Virkasuhde syntyy yksipuolisella, palvelukseen otettavan suostumusta edellyttävällä hallintotoimella eli nimittämisellä. Virkamiehen tehtävistä ei voida erikseen sopia.

Työsopimussuhteessa olevan henkilöstön oikeusasemasta säädetään työsopimuslaissa (55/2001).

Lisätietoa

Valtion virkamieslaki, 750/1994 (Finlex)

Valtion virkamiesasetus, 971/1994 (Finlex)

Työsopimuslaki, 55/2001 (Finlex)

Johdon asema ja palvelussuhteet 

Johdon valinta ja ura

Ylimmän johdon sidonnaisuudet

Yhteystiedot

Miska Lautiainen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530212