Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saaman osingon verotus

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun osingonsaajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä tarkoitetaan yhtiöitä, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyillä ja viranomaisen valvonnassa olevilla markkinoilla Suomessa tai vastaavalla tavalla ulkomailla. Julkisesti noteerattuja yhtiöitä ovat myös yhtiöt, joiden osakkeet on otettu yhtiön suostumuksella tai hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäynnissä.

Ulkomaiselta julkisesti noteeratulta yhtiöltä saatu osinko verotetaan edellä mainitulla tavalla, jos yhteisö on emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitettu yhtiö tai tietyt edellytykset täyttävä yhteisö Euroopan talousalueen valtiossa. Vastaavaa verotusta sovelletaan myös silloin, kun yhteisö sijaitsee valtiossa, jonka kanssa Suomella on voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty verosopimus. Muulta kuin edellä mainitulta julkisesti noteeratulta ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa. Osakesäästötilillä olevien osakkeiden perusteella kotimaasta tai ulkomailta saatua osinkoa ei kuitenkaan veroteta osingon saantihetkellä, vaan osinko on osakesäästötilin tuottoa, joka luetaan veronalaiseksi pääomatuloksi nostettaessa varoja osakesäästötililtä.

Ulkomaisen yhtiön Suomeen maksamasta osingosta voidaan periä osingon lähtövaltiossa lähdevero, joka hyvitetään Suomessa maksettavasta verosta. Lähdeveron määrä vaihtelee riippuen valtiosta sekä sijoituksen luonteesta. Tarkka tieto lähdeveroprosenteista löytyy Suomen verosopimuksista.

Noteeraamattomasta osakeyhtiöstä saatu osinko

Noteeraamattomia yhtiöitä ovat osakeyhtiöt, joiden osakkeet eivät ole julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Suurin osa osakeyhtiöistä kuuluu tähän ryhmään. Kun osingonsaajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, yhtiön jakama osinko on osittain veronalaista tuloa.

Osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton osalta 150 000 euroon saakka. Siltä osin kuin osingonsaajan saamien tällaisten osinkojen määrä ylittää 150 000 euroa, osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Vuotuisen tuoton ylittävältä osalta osingosta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Vuotuisen tuoton laskennassa käytettävä osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön varoista velat. Vuotuista tuottoa laskettaessa osakkaan osakkeiden arvosta vähennetään tiettyjen edellytysten täyttyessä yhtiön varoihin kuuluvia eriä. Näitä ovat osakkaan käytössä olevan asunnon arvo sekä osakkaan tai hänen perheenjäsenensä yhtiöstä ottama rahalaina.

Myös ulkomaiselta noteeraamattomalta yhtiöltä saatu osinko verotetaan edellä mainitulla tavalla, jos yhteisö on emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tarkoitettu yhtiö tai tietyt edellytykset täyttävä yhteisö, joka on Euroopan talousalueen valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty verosopimus. Muulta kuin edellä mainitulta noteeraamattomalta ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa.