Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät. Sisäisen tarkastuksen järjestämisessä on otettava huomioon yleiset standardit ja suositukset aiheesta. 

Ministeriöiden sisäisten tarkastajien yhteistyöelimenä toimii sisäisen tarkastuksen jaosto. Se tukee, ohjeistaa ja yhtenäistää julkishallinnon sisäisten tarkastajien työtä laatimalla suosituksia ja mallipohjia sisäisille tarkastuksille sekä ottamalla kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen perustuu asetukseen valtion talousarviosta.

Asetus valtion talousarviosta (Finlex)

Korruptiontorjuntaan liittyviä ohjeita valtion virastoille ja laitoksille

Sisäisen tarkastuksen jaoston hankesivu

Viraston sisäisen tarkastuksen malliohjesääntö

Sisäisen tarkastuksen asema

Sisäisen tarkastuksen asema, esitysmateriaali

Muistio Whistleblower (WB)-ilmoituskanavan käyttöönotosta ja ilmoitusten käsittelystä ministeriöissä

Sisäisen tarkastuksen jaoston lausunto hallituksen esityksestä koskien EU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä

Sisäisen tarkastuksen organisatorisen riippumattomuuden vahvistaminen valtionhallinnossa

Webropol-kysely ministeriöiden ja virastojen sisäisille tarkastajille sisäisen tarkastuksen riippumattomuudesta

Sisäisen tarkastuksen tiedonsaantioikeuksien turvaaminen

Yhteystiedot

Heli Iirola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530241  


Taru Mäkelä, johdon assistentti 
valtiovarainministeriö, Osastojaon ulkopuoliset 0295530163