FI SV

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus valtionhallinnossa

Valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaan valtionhallinnossa sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää viraston tai laitoksen taikka rahaston johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät.

Sisäinen tarkastus arvioi järjestelmällisen menetelmän avulla sisäisen valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta eli sitä, kuinka tehokkaasti virastossa, laitoksessa tai rahastossa saavutetaan sisäisen valvonnan yleiset tavoitteet. Sisäinen tarkastus ei siten samaistu sisäiseen valvontaan eikä sisäistä valvontaa voida koskaan järjestää pelkästään sisäisen tarkastuksen varaan.

Valtion viraston ja laitoksen on järjestettävä sisäinen tarkastus silloin, kun siihen on aihetta sisäisen valvonnan menettelyiden asianmukaisuuden ja riittävyyden arvioimiseksi ja varmistamiseksi. Sisäiseen tarkastukseen on erityisesti tarvetta isommissa toimintayksiköissä, joissa johto ei voi pelkästään omin toimin selvittää sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä.

Sisäinen tarkastus on toiminnallisesti riippumaton viraston toiminto, jonka tulee olla erillään linjaorganisaatiosta ja jonka tulee voida suorittaa tarkastuksensa ja arviointinsa sisäisen tarkastuksen yleisesti hyväksyttyjen standardien ja suositusten mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toiminnalliseen riippumattomuuteen kuuluu myös mahdollisuus raportoida sellaiselle organisaatiotasolle, joka voi tehokkaasti puuttua sisäisen tarkastuksen esille nostamiin asioihin. Käytännössä sisäisen tarkastuksen on aina voitava raportoida viraston ylimmälle johdolle.

Sisäistä tarkastusta järjestettäessä on huolehdittava, että sisäisellä tarkastuksella on käytössään riittävä osaaminen ja resurssit sekä raportointikanavat. Sisäisen tarkastuksen palveluita voidaan hankkia myös ostopalveluina ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Valtiontaloudessa sisäinen tarkastus on järjestetty siten, että valtion virastoilla ja laitoksilla, jotka ovat nähneet sisäisen tarkastuksen tarpeelliseksi, on sisäinen tarkastus. Se raportoi yleensä asianomaisen viraston ja laitoksen johdolle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaosto

Valtiontalouden ja -hallinnon sisäisen tarkastuksen yhteistyön järjestämistä sekä sisäisen tarkastuksen arviointia ja kehittämistä varten on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnassa sisäisen tarkastuksen jaosto. Jaoston puheenjohtaja on valtiovarain controller -toiminnosta. Jaostossa on edustajat kaikilta hallinnonaloilta.

Jaosto on laatinut muun muassa viraston ja laitoksen sisäisen tarkastuksen malliohjesäännön sekä ohjeita ja malleja tarkastuspalveluiden kilpailutukseen.

 

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies Heli Iirola
Puh. 02955 30241
[email protected]

Assistentti Taru Mäkelä
Puh. 02955 30163
[email protected]