Poikkeusoloihin varautuminen ja huoltovarmuus 

Rahoitusmarkkinoiden vakaa ja häiriötön toiminta on edellytys yhteiskunnan toimivuudelle. Ra-hoitusmarkkinoiden yhteiskunnan kannalta kriittisten palveluiden tulee olla käytettävissä myös vakavissa kriisitilanteissa. Poikkeusoloihin varautumisen tarkoitus on varmistaa yksityisten ja jul-kisten organisaatioiden sekä yksityisten ihmisten toiminnan kannalta välttämätön rahoituksen väli-tys ja muut keskeiset rahoituspalvelut. 

Valtiovarainministeriö johtaa, valvoo ja yhteensovittaa varautumista omalla toimialallaan. Rahoi-tusmarkkinaosastolla seurataan ja ohjataan rahoitusmarkkinoiden yhteiskunnan elintärkeiden toi-mintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamista ja näiden edellyttämän toimintakyvyn kehittämistä. Rahoitusmarkkinoiden poikkeusoloiin varautumista ja huoltovarmuutta kehitetään yhteistyössä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Pankin, Finanssivalvonnan, Rahoitusvakausviraston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:n, sekä huoltovarmuusorganisaation kanssa. 

Rahoitusmarkkinoiden toiminta on kansainvälistä ja perustuu rahoitusalalla toimivien yritysten omistamiin, ylläpitämiin ja operoimiin palveluihin ja järjestelmiin, joiden vakauden julkinen valta turvaa. Keskeisiä rahoitusmarkkinapalveluja tarjoaville yrityksille on asetettu varautumisvelvolli-suus myös poikkeusolojen varalta.

Lisätietoa

Suomen Pankki: Kriisinhallinta

Finanssivalvonta: Varautuminen

Rahoitusvakausvirasto: Päivittäismaksaminen vakavissa häiriötilanteissa

Huoltovarmuuskeskus: Finanssiala huoltovarmuustoiminnassa

Yhteystiedot

Markus Kari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530088