Tekoälyn eettinen ohjeistus

Julkisessa hallinnossa on kyse toimimisesta kansalaisten valtuutuksella, julkisilla varoilla ja kansalaisten eduksi. Tämä laillinen ja eettinen suhde kansalaisen, valtion ja virkahenkilön välillä on myös tekoälyn käytön perusta.

Tekoäly, ja kaikki teknologiat, ovat julkisen hallinnon ja viranomaistoiminnan välineitä. Niiden käyttö perustuu julkisen hallinnon yleiselle arvo- ja normiperustalle, virkamiesetiikalle ja viranomaistoimintaa säätelevälle lainsäädännölle.

Viranomaisen vastuulla on toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti. Viranomaisen toiminnan on oltava avointa, tarkoituksenmukaista ja hyväksyttävää. Lisäksi viranomaisen on taattava asianosaisten oikeusturva sekä virkavastuun asianmukainen toteutuminen. Nämä vaatimukset koskevat myös tekoälyn käyttöä kaikessa viranomais- tai hallintotoiminnassa.

Viranomainen on aina vastuussa käyttämistään tekoälyjärjestelmistä. Tekoäly on tukiteknologia, joka mahdollistaa erilaisten tietoteknisten laitteiden ja ratkaisujen hyödyntämisen julkisessa hallinnossa. Vaikka tekoälyteknologiat eivät ole ihmiseen rinnastettavia itsenäisiä toimijoita, ne ovat monimutkaisia ja aiempaa itsenäisemmin oppivia ohjelmistoja. 

Tekoälyteknologiat voivat muokata hallintotoiminnan rakenteita ja käytäntöjä. Ne eivät haasta hyvän hallinnon arvoja tai normeja, mutta voivat nostaa eettisiä kysymyksiä esiin uusissa asiayhteyksissä. Teknologioilla voi esimerkiksi olla sellaisia välillisiä tai välittömiä vaikutuksia viranomaistoimintaan, joita aiemmilla tietoteknisillä välineillä ei ole ollut.

Tekoälyteknologioiden käyttö edellyttää julkiselta hallinnolta herkkyyttä tunnistaa tekoälyn vaikutukset kansalaiseen, kansalaisten oikeuksiin, yhteiskuntaan sekä ympäristöön. Viranomaisen on myös taattava, että tekoälyteknologioilla edistetään hallinnon yleisiä tavoitteita, kuten avointa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa hallintoa, hallinnon tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä luottamukseen ja perusoikeuksien edistämiseen perustuvaa yhteiskuntaa. 

Tekoälyn eettinen ohjeistus -huoneentaulu

Yhteystiedot

Anna-Mari Wallenberg, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530360   Sähköpostiosoite: