Osastot

Kansantalousosasto

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto seuraa, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä ja julkaisee säännöllisesti kehitystä kuvaavia katsauksia. Kansantalousosaston tehtäviin kuuluvat talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja kansantalouden näkökulman esiintuominen päätöksentekoa varten. Osasto osallistuu myös EU:n talouspolitiikan valmisteluun. Lisäksi osasto koordinoi valtion luottokelpoisuusluokitukseen liittyviä asioita yhdessä Valtiokonttorin kanssa.

Kansantalousosaston osastopäällikkönä toimii Mikko Spolander.

Kansantalousosastolla on neljä yksikköä:

Reaalitalouden yksikkö – finanssineuvos Harri Kähkönen (vt.)
Julkisen talouden yksikkö – finanssineuvos Jenni Pääkkönen
Politiikka-analyysiyksikkö – erityisasiantuntija Seppo Orjasniemi
Tietopalveluyksikkö – finanssineuvos Harri Kähkönen

Budjettiosasto

Valtiovarainministeriön budjettiosasto valmistelee hallituksen finanssi- ja talouspolitiikkaan liittyviä asioita. Se valmistelee valtiontalouden kehyspäätökset ja laatii valtion talousarvioesitykset sekä osallistuu julkisen talouden kokonaisuuteen liittyvän talouspolitiikan valmisteluun. Budjettiosasto vastaa toiminta- ja taloussuunnittelun sekä valtion kirjanpidon ja laskentatoimen yleisistä perusteista. Se laatii ohjeita valtion maksujen yleisistä perusteista ja valmistelee mm. asiat, jotka koskevat valtion maksuliikettä ja maksuvalmiuden turvaamista sekä julkisen hallinnon tarkastustointa. Budjettiosaston tehtäviin kuuluu myös Suomen kantojen valmistelu EU:n talousarvioon ja -hallintoon.

Budjettiosastoa johtaa budjettipäällikkö Mika Niemelä.

Budjettiosastolla on viisi yksikköä ja kaksi yksikköjaon ulkopuolista ryhmää:

Finanssipolitiikan yksikkö – budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko
Finanssipolitiikan valmistelun ja analyysin yksikkö – budjettineuvos Jonna Berghäll
Rakenneyksikkö – finanssineuvos Ulla Hämäläinen
Taloushallinto- ja oikeusyksikkö – budjettineuvos Niko Ijäs
EU-yksikkö – budjettineuvos Seija Kivinen
Laskentaryhmä – laskentapäällikkö Johanna Orivuori
Assistenttiryhmä – budjettineuvos Lauri Taro

Vero-osasto

Valtiovarainministeriön vero-osasto toimii hallituksen veropolitiikan asiantuntijana. Osaston tehtävänä on verojärjestelmän kehittäminen ja veropoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Se valmistelee verolait ja osallistuu vero- ja tullihallinnon kehittämiseen. Vero-osasto valmistelee Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset ja edustaa Suomea EU:ssa vero- ja tulliasioiden valmistelussa.

Vero-osastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare.

Vero-osastolla on kuusi yksikköä:

Henkilöverotusyksikkö – hallitusneuvos Panu Pykönen
Elinkeinoverotusyksikkö – hallitusneuvos Jari Salokoski
Arvonlisäverotusyksikkö – lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila
Tulliyksikkö – hallitusneuvos Ismo Mäenpää
Valmisteverotusyksikkö – hallitusneuvos Merja Sandell
Kansainvälisen verotuksen yksikkö – hallitusneuvos Antero Toivainen

Rahoitusmarkkinaosasto

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto luo rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä sekä vahvistaa puitteita, joissa markkinat voivat toimia. Tavoitteena on, että kansalaiset voivat kaikissa oloissa luottaa rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan. Valtiovarainministeriö vastaa myös siitä, että ministeriön kansallinen ja kansainvälinen toiminta rahoituskysymyksissä on tuloksellista ja arvostettua.

Rahoitusmarkkinaosastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi.

Rahoitusmarkkinaosastolla on neljä yksikköä:

Pääomamarkkinat – lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen
Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö – lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro
Rahoituspolitiikka – finanssineuvos Sakari Lehtiö
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen – finanssineuvos Jaana Vehmaskoski

Valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtionhallinnon kehittämisosasto vastaa valtionhallinnon kehittämisestä, henkilöstövoimavarojen johtamisesta sekä hallintopolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta.

Osasto kehittää valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja rakenteita sekä edistää valtion yhteisten toimintatapojen käyttöönottoa. Osasto edistää myös valtion kilpailukykyä työnantajana. Osasto tukee valtion virastoja johtamisen ja henkilöstön kehittämisessä ja valmistelee valtion virkamies- ja virkaehtolainsäädännön. Osastolla valmistellaan myös valtion hankintatoimen ohjaukseen ja valtion kiinteistövarallisuuteen liittyviä asioita.

Osaston toimintaa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio.

Valtionhallinnon kehittämisosastolla on neljä yksikköä

Hallintopolitiikka – finanssineuvos Katju Holkeri
Henkilöstöpolitiikka – yksikönpäällikkö Juha Madetoja
Konsernipolitiikka – finanssineuvos Tero Meltti 
Rakennepolitiikka – finanssineuvos Janne Öberg

Valtion työmarkkinalaitos (VTML)

Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä toimii Valtion työmarkkinalaitos (VTML), joka vastaa valtioyhteisön työnantajapolitiikasta ja tukee virastoja työnantajatoiminnassa. Se edustaa valtiotyönantajaa keskustason työmarkkinaneuvotteluissa ja valmistelee asiat, jotka koskevat valtiotyönantajan edunvalvontaa tulo- ja työmarkkinapolitiikassa sekä työelämään liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Valtion työmarkkinalaitosta johtaa neuvottelujohtaja Sari Ojanen.

Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto ohjaa ja kehittää kuntien rahoitusjärjestelmiä, hallintoon, henkilöstöön ja talouteen liittyviä asioita, hallinto- ja palvelurakenteita sekä näitä koskevaa lainsäädäntöä. Osasto sovittaa yhteen kuntien palvelut ja rahoituksen sekä huolehtii, että kuntien asukkaiden itsehallinto otetaan huomioon lainsäädännössä, valtioneuvoston päätöksenteossa sekä kuntien valtionohjauksessa.

Kunta- ja aluehallinto-osasto huolehtii vastaavista ohjaus-, kehittämis- ja yhteensovittamistehtävistä sekä niihin liittyvästä valmistelusta myös kuntaa suurempien itsehallinnollisten alueiden osalta.

Kunta- ja aluehallinto-osasto vastaa valtion ja kuntien välisestä yhteistyöstä, ja osaston yhteydessä toimii kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta (KUTHANEK).

Kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö on ylijohtaja Jani Pitkäniemi.

Kunta- ja aluehallinto-osastolla on kolme yksikköä:

Hallinto-, rakenne ja talousyksikkö – hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen
Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö – finanssineuvos Anne-Marie Välikangas
Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö – finanssineuvos Marja Paavonen

Kehittämis- ja hallintotoiminto

Valtiovarainministeriön kehittämis- ja hallintotoiminto vastaa ministeriön sisäisistä palveluista, kuten yleishallinnosta, taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä, tietopalvelusta ja tietohallinnosta, viestinnästä sekä ministeriön hallinnonalan virastojen ohjauksesta ja hallinnonalan yhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja liikelaitoksen omistajaohjauksesta.

Toiminnon johtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen.

Kehittämis- ja hallintotoiminnossa on viisi yksikköä:

Henkilöstöhallinto – henkilöstöpäällikkö Selena Savo
Taloushallinto – talouspäällikkö Jan Holmberg
Tietoyksikkö – tietojohtaja Vesa Lipponen 
Viestintä – viestintäjohtaja Johanna Vesikallio
Yleishallinto – hallitusneuvos Karri Safo 

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT-osasto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT) on digitalisaation suunnannäyttäjä. JulkICT-osasto ohjaa julkisen hallinnon tietohallintoa, rakenteiden kehittämistä ja yhteisiä palveluja sekä palvelutuotantoa. Lisäksi osasto ohjaa sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleisiä perusteita ja valmistelemme tieto- ja hallintopolitiikkaa sekä näitä koskevaa lainsäädäntöä. Osaston tulosohjauksessa ovat Digi- ja väestötietovirasto ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. JulkICT-osaston tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa.

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknistä osastoa johtaa ICT-johtaja Jarkko Levasma.

JulkICT-osastolla on kolme yksikköä:

Tietopolitiikka – lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari
Digitalisaatio – tietohallintoneuvos Maria Nikkilä
Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö – budjettineuvos Tomi Hytönen

Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminto palvelee valtioneuvostoa hallinnon ohjaajana ja toiminnallisesti riippumattomana valvontaviranomaisena valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmien laadun varmistamisessa ja kehittämisessä sekä tilivelvollisuuden varmistamisessa.

Valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminto varmistaa ja kehittää valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmän laatua. Toiminto ohjaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtiontaloutta ja tuloksellisuutta koskevaa raportointia ja arviointia. Toiminto huolehtii myös sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan ohjauksesta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä valtion vastuulla olevien EU-varojen valvonnan ja väärinkäytösten vastaisen toiminnan ja raportoinnin järjestämisestä valtioneuvoston tasolla.

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä toimii tarkastusviranomaisyksikkö, joka vastaa tarkastuksista Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja EU:n vähävaraisten avun rahaston osarahoittamissa ohjelmissa. Kansallisten tarkastusviranomaistehtävien lisäksi yksikkö tarkastaa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien hankkeita Suomessa.

Valtiovarain controller -toiminnossa toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä alaisuudessa riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus kattaa ministeriön kaikki osastot ja toiminnot. Sisäinen tarkastus arvioi ministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta ja raportoi ministeriön ylimmälle johdolle.

Valtiovarain controller -toimintoa johtaa valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto.
Tarkastusviranomaisyksikön päällikkönä toimii tarkastusneuvos Kari Rouvinen.

EU-sihteeristö

EU-sihteeristö avustaa ministeriön johtoa ja osastoja EU- ja kansainvälisissä asioissa, valmistelun yhteensovittamisessa ja yhteydenpidossa ministeriön ulkopuolelle.

Sihteeristön päällikkö on finanssineuvos Marketta Henriksson.

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja yhteistyöelimiä sekä euroalueen vakautta. Yksikkö avustaa näissä asioissa ministeriön johtoa.

Yksikön päällikkö on finanssineuvos Kristina Sarjo.