FI SV EN

Osastot

Kansantalousosasto

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto seuraa, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä ja julkaisee säännöllisesti kehitystä kuvaavia katsauksia. Kansantalousosaston tehtäviin kuuluvat talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja kansantalouden näkökulman esiintuominen päätöksentekoa varten. Osasto osallistuu myös EU:n talouspolitiikan valmisteluun. Lisäksi osasto koordinoi valtion luottokelpoisuusluokitukseen liittyviä asioita yhdessä Valtiokonttorin kanssa.

Kansantalousosaston osastopäällikkönä toimii Mikko Spolander.

Kansantalousosastolla on neljä yksikköä:

Reaalitalouden yksikkö - finanssineuvos Jukka Railavo
Julkisen talouden yksikkö - finanssineuvos Marja Paavonen
Politiikka-analyysiyksikkö - finanssineuvos Laura Vartia
Tietopalveluyksikkö - finanssineuvos Harri Kähkönen

Budjettiosasto

Valtiovarainministeriön budjettiosasto valmistelee hallituksen finanssi- ja talouspolitiikkaan liittyviä asioita. Se valmistelee valtiontalouden kehyspäätökset ja laatii valtion talousarvioesitykset sekä osallistuu julkisen talouden kokonaisuuteen liittyvän talouspolitiikan valmisteluun. Budjettiosasto vastaa toiminta- ja taloussuunnittelun sekä valtion kirjanpidon ja laskentatoimen yleisistä perusteista. Se laatii ohjeita valtion maksujen yleisistä perusteista ja valmistelee mm. asiat, jotka koskevat valtion maksuliikettä ja maksuvalmiuden turvaamista sekä julkisen hallinnon tarkastustointa (JHTT). Budjettiosaston tehtäviin kuuluu myös Suomen kantojen valmistelu EU:n talousarvioon ja -hallintoon.

Budjettiosastoa johtaa budjettipäällikkö Hannu Mäkinen.

Budjettiosastolla on viisi yksikköä ja kaksi yksikköjaon ulkopuolista ryhmää:

Finanssipolitiikan yksikkö - budjettineuvos Juha Majanen
Rakenneyksikkö - finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo
Kuntayksikkö - budjettineuvos Jouko Narikka
Taloushallinto- ja oikeusyksikkö – budjettineuvos Niko Ijäs
EU-yksikkö - budjettineuvos Seija Kivinen
Laskentaryhmä - laskentapäällikkö Johanna Orivuori
Sihteeriryhmä - budjettineuvos Petri Syrjänen

Vero-osasto

Valtiovarainministeriön vero-osasto toimii hallituksen veropolitiikan asiantuntijana. Osaston tehtävänä on verojärjestelmän kehittäminen ja veropoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Se valmistelee verolait ja osallistuu vero- ja tullihallinnon kehittämiseen. Vero-osasto valmistelee Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset ja edustaa Suomea EU:ssa vero- ja tulliasioiden valmistelussa.

Vero-osastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare.

Vero-osastolla on kuusi yksikköä:

Henkilöverotusyksikkö - hallitusneuvos Panu Pykönen
Elinkeinoverotusyksikkö - finanssineuvos Jari Salokoski
Arvonlisäverotusyksikkö - hallitusneuvos Tommi Parkkola
Tulliyksikkö - hallitusneuvos Ismo Mäenpää
Valmisteverotusyksikkö - hallitusneuvos Merja Sandell
Kansainvälisen verotuksen yksikkö - hallitusneuvos Antero Toivainen

Rahoitusmarkkinaosasto

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto luo rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä sekä vahvistaa puitteita, joissa markkinat voivat toimia. Tavoitteena on, että kansalaiset voivat kaikissa oloissa luottaa rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan. Valtiovarainministeriö vastaa myös siitä, että ministeriön kansallinen ja kansainvälinen toiminta rahoituskysymyksissä on tuloksellista ja arvostettua.

Rahoitusmarkkinaosastoa johtaa ylijohtaja Leena Mörttinen.
Osaston kehittämisvastaava on lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju.

Rahoitusmarkkinaosastolla on kaksi yksikköä:

Pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikkö - lainsäädäntöneuvos Armi Taipale
Pankki- ja rahoitusyksikkö - finanssineuvos Pauli Kariniemi

Valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtionhallinnon kehittämisosasto vastaa valtionhallinnon kehittämisestä, henkilöstövoimavarojen johtamisesta sekä hallintopolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta. 

Osasto kehittää valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja rakenteita sekä edistää valtion yhteisten toimintatapojen käyttöönottoa. Osasto edistää myös valtion kilpailukykyä työnantajana. Osasto tukee valtion virastoja johtamisen ja henkilöstön kehittämisessä ja valmistelee valtion virkamies- ja virkaehtolainsäädännön. Osastolla valmistellaan myös valtion hankintatoimen ohjaukseen ja valtion kiinteistövarallisuuteen liittyviä asioita. 

Osaston toimintaa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio.

Valtionhallinnon kehittämisosastolla on neljä yksikköä

Hallintopolitiikka - finanssineuvos Katju Holkeri
Henkilöstöpolitiikka - apulaisjohtaja Mari Näätsaari (henkilökierrossa 31.12.2018 saakka)
Konsernipolitiikka - finanssineuvos Tero Meltti
Rakennepolitiikka - finanssineuvos Anu Nousiainen

Valtion työmarkkinalaitos (VTML)

Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä toimii Valtion työmarkkinalaitos (VTML), joka vastaa valtioyhteisön työnantajapolitiikasta ja tukee virastoja työnantajatoiminnassa. Se edustaa valtiotyönantajaa keskustason työmarkkinaneuvotteluissa ja valmistelee asiat, jotka koskevat valtiotyönantajan edunvalvontaa tulo- ja työmarkkinapolitiikassa sekä työelämään liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Valtion työmarkkinalaitosta johtaa neuvottelujohtaja Seija Petrow.

Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto vastaa valtion ja kuntien välisestä yhteistyöstä ja huolehtii kunnallisen itsehallinnon, kuntarakenteen sekä kuntalainsäädännön kehittämisestä. Osasto vastaa myös kuntien ja kuntayhtymien hallintoa, henkilöstöä ja taloutta koskevien asioiden valmistelusta. Lisäksi osasto vastaa kuntatalouden arvioinnista ja seurannasta, kuntatalousohjelman laadinnasta sekä valtionosuusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä.

Juha Sipilän hallituksen keskeisiä osaston vastuulla olevia reformeja ovat maakuntauudistus, tulevaisuuden kunta sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen osana julkisen sektorin kustannusten karsimista. Kunta- ja aluehallinto-osasto osallistuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun.

Kunta- ja aluehallinto-osaston yhteydessä toimii kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta (KUTHANEK).  
Kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö on ylijohtaja Jani Pitkäniemi.

Kunta- ja aluehallinto-osastolla on kolme yksikköä:

Hallinto-, rakenne ja talousyksikkö - hallitusneuvos Auli Valli-Lintu
Ohjaus-, digi- ja toimeenpanoyksikkö - finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen
Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö - finanssineuvos Tanja Rantanen

Kehittämis- ja hallintotoiminto

Valtiovarainministeriön kehittämis- ja hallintotoiminto vastaa ministeriön sisäisistä palveluista, kuten yleishallinnosta, taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä, tietopalvelusta ja tietohallinnosta, viestinnästä sekä ministeriön hallinnonalan virastojen ohjauksesta ja hallinnonalan yhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja liikelaitoksen omistajaohjauksesta.

Toiminnon johtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka.

Kehittämis- ja hallintotoiminnossa on viisi yksikköä:

Henkilöstöhallinto - henkilöstöpäällikkö Pilvi Pellikka
Taloushallinto - talouspäällikkö Jan Holmberg
Tietoyksikkö - tietojohtaja Irja Peltonen
Viestintä - viestintäjohtaja Liinu Lehto
Yleishallinto - lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT-osasto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto vastaa julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleisestä kehittämisestä, valtionhallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamisesta. JulkICT-osasto edistää valtion ja kuntien välistä tietohallintoyhteistyötä, kehittää yhteisiä toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja ja menetelmiä sekä vastaa julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleisestä kehittämisestä ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjauksesta.

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknistä osastoa johtaa ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen.

JulkICT-toiminnossa on kolme yksikköä:

Tietopolitiikka - lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara
Digitalisaatio - tietohallintoneuvos Maria Nikkilä
Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö - tietoturva-asiantuntija Aku Hilve

Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminto palvelee valtioneuvostoa hallinnon ohjaajana ja toiminnallisesti riippumattomana valvontaviranomaisena valtion talouden ja toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmien laadun varmistamisessa ja kehittämisessä sekä tilivelvollisuuden varmistamisessa.

Valtiovarain controller -toiminnon tehtävänä on varmistaa, että hallituksen vuosikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot valtiontaloudesta ja tuloksellisuudesta. Toiminto ohjaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtiontaloutta ja tuloksellisuutta koskevaa raportointia ja arviointia. Toiminto huolehtii myös sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan ohjauksesta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä valtion vastuulla olevien EU-varojen valvonnan ja väärinkäytösten vastaisen toiminnan ja raportoinnin järjestämisestä valtioneuvoston tasolla.

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä toimii tarkastusviranomaisyksikkö, joka vastaa tarkastuksista Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja EU:n vähävaraisten avun rahaston osarahoittamissa ohjelmissa. Kansallisten tarkastusviranomaistehtävien lisäksi yksikkö tarkastaa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien hankkeita Suomessa.

Lisätietoa EU:n rakennerahasto-ohjelmista: www.rakennerahastot.fi

Valtiovarain controller -toimintoa johtaa valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen.
Tarkastusviranomaisyksikön päällikkönä toimii tarkastusneuvos Kari Rouvinen.

EU-sihteeristö

EU-sihteeristö avustaa ministeriön johtoa ja osastoja EU- ja kansainvälisissä asioissa, valmistelun yhteensovittamisessa ja yhteydenpidossa ministeriön ulkopuolelle.

Sihteeristön päällikkö on finanssineuvos Marketta Henriksson.

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja yhteistyöelimiä sekä euroalueen vakautta. Yksikkö avustaa näissä asioissa ministeriön johtoa.

Yksikön päällikkö on finanssineuvos Pekka Morén.