Osastot

Kansantalousosasto

Kansantalousosaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Tuotamme luotettavia, perusteltuja ja riippumattomia taloudellisia analyysejä, vaikutusarvioita ja ennusteita kansantaloudesta ja julkisesta taloudesta päätöksenteon tueksi. Viestimme talouden tilasta, näkymistä sekä talous- ja finanssipolitiikasta. Ennustetoimintamme on itsenäistä ja riippumatonta. Osallistumme myös EU:n talouspolitiikan valmisteluun ja koordinoimme valtion luottokelpoisuusluokitukseen liittyviä asioita yhdessä Valtiokonttorin kanssa. 

Kansantalousosastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander.

Kansantalousosastolla on neljä yksikköä:

Reaalitalouden yksikkö – finanssineuvos Janne Huovari
Julkisen talouden yksikkö – finanssineuvos Jenni Pääkkönen
Politiikka-analyysiyksikkö – finanssineuvos Seppo Orjasniemi
Tietopalveluyksikkö – finanssineuvos Harri Kähkönen

Budjettiosasto

Budjettiosasto vastaa finanssi- ja rakennepolitiikan tavoitteiden ja keinojen valmistelusta. Laadimme julkisen talouden suunnitelman ja valmistelemme valtion talousarvion. Vastaamme valtion taloushallintoa sekä valtiontalouden valvontaa ja tarkastusta koskevista säädöksistä ja niiden soveltamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Vastaamme myös muun muassa Euroopan unionin talousarviota ja rahoituskehystä koskevien asioiden valmistelusta.

Budjettiosastoa johtaa budjettipäällikkö Mika Niemelä.

Budjettiosastolla on viisi yksikköä ja kaksi yksikköjaon ulkopuolista ryhmää:

Finanssipolitiikan yksikkö – budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko
Finanssipolitiikan valmistelun ja analyysin yksikkö – finanssineuvos Marja Paavonen
Rakenneyksikkö – finanssineuvos Ulla Hämäläinen
Taloushallinto- ja oikeusyksikkö – budjettineuvos Niko Ijäs
EU-yksikkö – budjettineuvos Seija Kivinen
Laskentaryhmä – laskentapäällikkö Johanna Orivuori
Assistenttiryhmä – budjettineuvos Lauri Taro

Vero-osasto

Vero-osasto toimii hallituksen veropolitiikan asiantuntijana. Kehitämme verojärjestelmää ja teemme veropoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Valmistelemme verolait ja osallistumme vero- ja tullihallinnon kehittämiseen. Valmistelemme Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset ja edustamme Suomea EU:ssa vero- ja tulliasioissa. 

Vero-osastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare.

Vero-osastolla on kuusi yksikköä:

Henkilöverotusyksikkö – hallitusneuvos Panu Pykönen
Elinkeinoverotusyksikkö – hallitusneuvos Jari Salokoski
Arvonlisäverotusyksikkö – hallitusneuvos Tuula Karjalainen
Tulliyksikkö – hallitusneuvos Ismo Mäenpää
Valmisteverotusyksikkö – hallitusneuvos Merja Sandell
Kansainvälisen verotuksen yksikkö – hallitusneuvos Minna Ojala

Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto vahvistaa ja luo rahoitusmarkkinoille toimintapuitteita ja pelisääntöjä, jotka ylläpitävät yleisön luottamusta rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan. Vastaamme siitä, että ministeriön kansallinen ja kansainvälinen toiminta rahoituspolitiikassa ja rahoituskysymyksissä on tuloksellista ja arvostettua. 

Rahoitusmarkkinaosastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi.

Rahoitusmarkkinaosastolla on neljä yksikköä:

Pääomamarkkinat – lainsäädäntöneuvos Anu Ranta
Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö – lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro
Rahoituspolitiikka – finanssineuvos Sakari Lehtiö
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen – finanssineuvos Jaana Vehmaskoski

Valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtionhallinnon kehittämisosastolla innostumme valtionhallinnon kehittämisestä, tulevaisuuden hallintopolitiikasta sekä uudistavasta johtamisesta. Kehitämme valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja rakenteita sekä yhteisiä toimintatapoja. Tehostamme julkisten varojen käyttöä julkisissa hankinnoissa ja valtion kiinteistöomaisuudessa. Edistämme valtion kilpailukykyä työnantajana ja olemme valtion virastojen tukena johtamisen ja henkilöstön kehittämisessä. Haluamme myös varmistaa, että valtion virastoilla ja henkilöstöllä on toiminnassaan menestymisen mahdollisuudet uudistuvan lainsäädännön ja sopimusten puitteissa.

Valtionhallinnon kehittämisosastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio.

Valtionhallinnon kehittämisosastolla on neljä yksikköä:

Hallintopolitiikka – finanssineuvos Katju Holkeri
Henkilöstöpolitiikka – yksikönpäällikkö Juha Madetoja
Konsernipolitiikka – finanssineuvos Tero Meltti 
Rakennepolitiikka – finanssineuvos Janne Öberg

Valtion työmarkkinalaitos (VTML)

Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä toimii Valtion työmarkkinalaitos (VTML), joka vastaa valtioyhteisön työnantajapolitiikasta ja tukee virastoja työnantajatoiminnassa. Se edustaa valtiotyönantajaa keskustason työmarkkinaneuvotteluissa ja valmistelee asiat, jotka koskevat valtiotyönantajan edunvalvontaa tulo- ja työmarkkinapolitiikassa sekä työelämään liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Valtion työmarkkinalaitosta johtaa neuvottelujohtaja Sari Ojanen.

Kunta- ja alueosasto

Kunta- ja alueosasto vastaa kuntien ja hyvinvointialueiden hallintoa, henkilöstöä, taloutta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistelusta. Vastaamme kunnallisen itsehallinnon kehittämisestä ja kuntarakennetta koskevista asioista. Osallistumme hyvinvointialueiden ohjaukseen.  

Kunta- ja alueosastoa johtaa osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi.

Kunta- ja alueosastolla on kolme yksikköä:

Hallinto ja politiikka – hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen
Talous ja tieto – finanssineuvos Pasi Leppänen
Rahoitus ja rahoitusjärjestelmät – finanssineuvos Kati Jussila

Hyvinvointialueiden ohjausosasto

Hyvinvointialueiden ohjausosasto vastaa ministeriön vastuulle kuulevista lakisääteisistä hyvinvointialueiden ohjaustehtävistä, kuten lainanottovaltuuksista, mahdollisista lisärahoitusmenettelyistä sekä arviointimenettelyistä. Osasto vastaa myös hyvinvointialueita koskevan ohjauksen yhteensovittamisesta valtioneuvostossa. Tuemme hallituksen, valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista tietoa ja arviointeja hyvinvointialueiden toiminnasta ja taloudesta. Ohjausosaston toiminta perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen hyvinvointialueiden kanssa erilaisissa neuvottelukunnissa ja alueiden verkostoissa.

Hyvinvointialueiden ohjausosastoa johtaa ma osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen.

Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto vastaa ministeriön sisäisistä palveluista. Vastaamme yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon lisäksi henkilöstön kehittämisestä, viestinnästä ja tietohallinnosta. Vastuullemme kuuluvat lisäksi hallinnonalamme virastojen tulosohjauksen kehittäminen ja koordinointi sekä ministeriön toimialan yhtiöiden omistajaohjaus. 

Kehittämis- ja hallintotoimintoa johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen.

Kehittämis- ja hallintotoiminnossa on viisi yksikköä:

Henkilöstöhallinto – henkilöstöpäällikkö Selena Savo
Taloushallinto – talouspäällikkö Jan Holmberg
Tietoyksikkö – tietojohtaja Vesa Lipponen 
Viestintä – viestintäjohtaja Johanna Vesikallio
Yleishallinto – hallitusneuvos Karri Safo 

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT-osasto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT) ohjaa julkisen hallinnon tietohallintoa, rakenteiden kehittämistä, yhteisiä palveluja sekä palvelutuotantoa. Ohjaamme sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleisiä perusteita sekä valmistelemme tieto- ja hallintopolitiikkaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä. Vastaamme lisäksi Digi- ja väestötietoviraston ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tulosohjauksesta. 

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknistä osastoa johtaa ICT-johtaja Jarkko Levasma.

JulkICT-osastolla on kolme yksikköä:

Tietopolitiikka – lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari
Digitalisaatio – tietohallintoneuvos Katja Väänänen
Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö – budjettineuvos Tomi Hytönen

Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminto tukee ja varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Kehitämme valtiontalouden ja -toiminnan ohjaus- ja raportointijärjestelmiä sekä varmistamme niiden laatua. Vastaamme sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan ohjauksesta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä. EU:n varainhoidon osalta koordinoimme muun muassa petostentorjuntayhteistyötä sekä vastaamme useiden EU-rahoitteisten ohjelmien tarkastustehtävistä Suomessa.

Valtiovarain controller -toiminnossa on valtiovarain controller -yksikkö. Toiminnon yhteydessä toimivat myös riippumattomat tarkastusviranomaisyksikkö ja todentamisviranomaisyksikkö sekä riippumaton ministeriön sisäinen tarkastus, joka toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa. 

Valtiovarain controller -toimintoa ja -yksikköä johtaa valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto.

Tarkastusviranomaisyksikön päällikkönä toimii tarkastusneuvos Kari Rouvinen.

Todentamisviranomaisyksikön päällikkönä toimii tarkastusneuvos Jarkko Huhtaniska.

EU-sihteeristö

EU-sihteeristö valmistelee asiat, jotka koskevat EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston, euroryhmän, talous- ja rahoituskomitean ja EU-ministerivaliokunnan kokouksia. Vastaamme EU:n talouspolitiikan koordinaation valmistelusta sekä Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman koordinaatiosta, raportoinnista ja maksupyyntöjen laadinnasta. Avustamme lisäksi ministeriön johtoa ja osastoja EU- ja kansainvälisissä asioissa sekä valmistelun yhteensovittamisessa ja yhteydenpidossa ministeriön ulkopuolelle. 

Sihteeristön päällikkö on finanssineuvos Marketta Henriksson.

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö

Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö vastaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia, muita kansainvälisiä yhteistyöelimiä, euroalueen vakautta ja rahoitustukiohjelmia koskevasta valmistelusta. Valmistelemme Suomen kannanottoja ja kansallisten näkemysten esille tuomista.  

Yksikön päällikkö on finanssineuvos Tuuli Juurikkala.