Pariisin klubi

Pariisin klubi on julkisten velkojien epävirallinen ryhmä, jonka tarkoituksena on etsiä koordinoituja ja kestäviä ratkaisuja velallisvaltioiden maksuvaikeuksiin.

Pariisin klubi sopii uusista velkajärjestelyistä aina tapauskohtaisesti, joko lykkäämällä maksuja tai myöntämällä helpotuksia maksuvelvoitteisiin. Päätökset klubissa tehdään yksimielisesti. Pariisin klubi on toiminut vuodesta 1956 lähtien.

Klubi on epävirallinen ryhmä, jolla ei ole kansainvälisoikeudellista perustaa. Sen päätöksentekoa ohjaavat kuitenkin lukuisat säännöt ja periaatteet. Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että velallinen maa on sitoutunut tekemään tarvittavat uudistukset taloudellisen asemansa parantamiseksi.

Velallismaan on myös osoitettava, ettei se kykene suoriutumaan velvoitteistaan. Käytännössä edellytetään, että velallismaalla tulisi olla IMF:n tukema talouden tervehdyttämisohjelma, ja velkajärjestely perustuu ohjelmassa arvioituun rahoitusvajeeseen. Järjestelyissä pyritään velkojamaiden tasapuoliseen kohteluun. Velallismaa ei siis voi sopia velkajärjestelyn ulkopuolisille velkojille edullisempaa kohtelua kuin mistä klubissa on sovittu.

Neuvottelujen tulos ei sinänsä muodosta sopimusta velallismaan ja velkojien välillä. Osapuolet allekirjoittavat yhteisen pöytäkirjan. Se toimii suosituksena velkojamaiden hallituksille, jotta nämä tekisivät tarvittavat kahdenväliset järjestelyt velallismaan kanssa.

Pariisin klubissa on 21 pysyvää jäsentä sekä tarpeen mukaan kutsuttavia velkojamaita, jotka toimivat tarkkailijoina. Suomi on yksi klubin jäsenmaista. Pariisin klubin sihteeristönä toimii Ranskan valtiovarainministeriö. Suomesta kokouksiin osallistuvat valtiovarainministeriön ja Finnvera Oyj:n edustajat. Finnvera hoitaa Suomen saataviin liittyvät käytännön järjestelyt.

Pariisin klubin internetsivut

Yhteystiedot

Minna Nikitin, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat 0295530490