FI SV

Infrastruktuuripalvelut hallinnolle

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014. Valtori tuottaa ja kehittää yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja sekä sähköisen hallinnon ja asioinnin tukipalveluja. Valtorin ohjauksesta vastaa JulkICT-osasto.

Valtion virastojen ja ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat ICT-tehtävät siirretään Valtoriin vuoden 2015 loppuun mennessä. Siirrot toteutetaan siirtoprojekteissa valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (ns. TORI-laki), valtioneuvoston kustakin siirrosta tekemän päätöksen sekä TORI-hankkeen ohjausryhmän vahvistaman siirtoaikataulun mukaisesti.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa (2014-2017) rakennetaan kansallinen palveluväylä, kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu, kansalliset ratkaisut hallinnon asiakkaiden roolien ja valtuutusten hallintaan sekä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat ja tietosuojan takaamiseksi kansalaisten omien julkisen hallinnon rekisteritietojen katselu ja tiedon välityksen hallintapalvelu.

Valtion yhteinen integraatiopalvelu VIA

Valtion yhteinen integraatiopalvelu on keskitetty sanomanvälityspalvelu, jonka avulla valtion organisaatiot voivat pienentää tietojärjestelmien välisten yhteyksien kustannuksia ja helpottaa niiden valvontaa. Palvelun avulla voi siirtää tietoja joko oman organisaation tietojärjestelmien välillä tai omien tietojärjestelmien ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien välillä.

Verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu Vetuma

Vetuma-palvelun avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua ja maksaa sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Palvelun avulla kansalainen voi tunnistautua palveluihin mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai sirullisella varmennekortilla. Vetuma on tarkoitettu kaikille julkishallinnon organisaatioille.

Kertakirjautumisratkaisu Virtu

Kertakirjautumisratkaisu Virtu on valtionhallinnon yhteinen palvelu, jota käytetään organisaatiorajojen ylitse tapahtuvaan valtionhallinnon yhteisten palveluiden käyttäjätunnistukseen. Lisäksi viraston Virtu-tunnistuspalvelinta (Identity Provider, IdP) voi käyttää kertakirjautumisessa viraston omiin palveluihin.

Yhteentoimivuus.fi -portaali

Kaikille avoin portaali Yhteentoimivuus.fi kokoaa julkisen hallinnon toiminnan, tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa, kuvauksia ja määrityksiä. Ne voivat olla esimerkiksi yhteiseen käyttöön tarkoitettuja arkkitehtuurikuvauksia, standardeja, sanastoja, skeemakoosteita, ohjeita tai suosituksia.

VY- ja KY-verkot

Valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko) tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille nopean, luotettavan ja turvallisen tavan kytkeytyä valtion yhteisiin palveluihin, omiin substanssipalveluihin, toisiinsa sekä ulkoisiin palveluihin, kuten internetiin. VY-verkko muodostaa siihen liittyneiden virastojen välisen valtion sisäisen intranetin. Näin viestinvälityksen tietoturva valtion organisaatioiden välillä parantuu. VY-verkko sijoittuu tietoturva- ja varautumismallissa korotetulle tasolle. Sen saatavuus on varmistettu normaaliolojen häiriötilanteissa. VY-verkko on siihen liittyneiden organisaatioiden käytettävissä aina ilman katkoja. Kytkentäydin ja siihen liittyvien palveluiden yhteydet on maantieteellisesti hajautettu ja varmennettu ja varautumiseen liittyvät seikat on otettu vahvasti huomioon.

Kehitteillä on vastaava ratkaisu myös kuntasektorille vuoden 2014 aikana. Suunnitelmien mukaan kuntasektori vastaisi jatkossakin omista lähiverkoistaan ja seudullisista ratkaisuistaan olemassa olevien kumppaniensa kanssa. KY-verkko toteutetaan yhden operaattorin hallinnoimana kuntien olemassa olevia verkkoja yhdistäväksi palveluksi. Lähtökohdat ja oletukset hankkeen aikana toteutettavalle kilpailutukselle ovat: Ratkaisu on avoin kaikille kuntatoimijoille ja helposti käyttöönotettavissa, julkisen hallinnon ICT:tä tulee tarkastella kokonaisuutena, ratkaisun tulee tukea kasvavia reaaliaikaisuus- ja kapasiteetti- ja käytettävyystarpeita, KY-verkon tulee tukea kuntatoimijoiden vaatimia varautumistasoja sekä ratkaisu tukee valtion tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vaatimuksia.

Konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia julkaistiin huhtikuussa 2014. Strategian toteuttamisen tavoitteena on keskittää valtion konesalit nykyistä paljon pienempään määrään mutta kooltaan suurempiin konesaleihin ja siirtyä järjestelmäkohtaista palvelimista kohti edullisemman ja käyttövarman pilvipalvelun käyttämistä järjestelmien alustana. Valmiin alustaratkaisun käyttäminen nopeuttaa ICT-projektien toteuttamista, pienentää projektien kustannuksia ja mahdollistaa joustavan skaalautuvuuden järjestelmän koko elinkaaren ajan. Kapasiteettipalvelujen hankkiminen kilpailtuna palveluna on ollut mahdollista elokuusta 2013 alkaen Hanselin puitesopimuksen avulla. Kapasiteettipalveluista laaditaan vuoden 2014 aikana arkkitehtuurikuvaukset, joita voidaan käyttää muun muassa järjestelmien suunnittelussa ja tarjouspyynnöissä.

Uusia palveluita

Uusia rakenteilla olevia yhteisiä palveluja ovat mm. julkisten palvelujen kuvailutiedot kokoava Julkisen hallinnon palvelutietovaranto ja valtioneuvoston yhteinen julkaisujärjestelmä.

Osana julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpanoa valtiovarainministeriö käynnisti julkisen hallinnon palvelu- ja innovaatiotoiminnan kehittämisalustan toteutusprojektin vuonna 2013. JulkICT Lab toimii julkisen hallinnon uudenlaisen ketterän ja osallistavan palvelukehittämisen välineenä sekä avoimena kehittämisympäristönä julkisen hallinnon, yritysten, yhteisöjen ja käyttäjien yhteisessä palveluinnovaatiotoiminnassa. JulkICT Lab hyödyntää palvelukehityksessä avoimen tiedon ohjelmassa avattavia tietovarantoja.

Kansallinen dataportaali – Avoindata.fi

Avoindata.fi-portaali tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuden kuvata ja tuoda avaamansa tietovarantojen tiedot keskitetysti, yhdenmukaisesti ja kustannustehokkaasti eri toimijoiden tietoon ja maksuttomaan käyttöön.

Lisätietoa

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (132/2014)

Avoindata.fi

JulkICT Lab

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

TORI-hanke

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden järjestämistä koskeva laki (TORI-laki) (1226/2013)

Yhteentoimivuus.fi

Yhteystiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma

Yksikön päällikkö
Maria Nikkilä
puh. 02955 30514  
[email protected]

Avoindata.fi

Neuvotteleva virkamies
Anne Kauhanen-Simanainen
puh.  02955 30043
[email protected]