Estämistyö – rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikollisesta tai laittomasta alkuperästä olevat varat pyritään kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi varojen tosiasiallisen luonteen, alkuperän tai omistajien peittämiseksi. Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan laillista tai laitonta alkuperää olevien varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen.

Valtiovarainministeriö vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja sen nojalla annettavien asetusten, pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain laadinnasta. Lisäksi valtiovarainministeriö koordinoi ja yhteensovittaa kansallisen rahanpesun riskiarvion laadintaa. 

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat yhdessä vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Sisäministeriö vastaa rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja sen nojalla annettujen asetusten laatimisesta. Sisäministeriö koordinoi ja yhteensovittaa kansallisen terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadintaa. Sisäministeriö vastaa lisäksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian alaisesta toimenpidesuunnitelmasta.

Keskeisiä muita tähän työhön osallistuvia ministeriöitä ovat oikeusministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Oikeusministeriö vastaa rikoslainsäädännöstä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Ulkoministeriö vastaa YK:n ja EU:n finanssipakotteiden noudattamisen valvonnan koordinoinnista Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa puolestaan kaupparekisterilain laadinnasta. 

Valtiovarainministeriö vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän FATFin (Financial Action Task Force) asioiden koordinaatiosta kansallisella tasolla. FATF tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä. FATF kehittää ja antaa toimintasuosituksia sekä seuraa niiden täytäntöönpanoa jäsenmaissa vuosittaisilla kyselyillä ja määräajoin tehtävillä maa-arvioinneilla. Lisäksi valtiovarainministeriö osallistuu Euroopan komission rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiseen asiantuntijaryhmään (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing). Asiantuntijaryhmässä käsitellään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ajankohtaisia eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia kysymyksiä, kuten lainsäädännön täytäntöönpanoa, markkinailmiöitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoa

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen (rahanpesu.fi)

Estämistyö (rahanpesu.fi)

Toimijoiden roolit (rahanpesu.fi)

Kansainvälinen yhteistyö (rahanpesu.fi)

Yhteystiedot

Jaana Vehmaskoski, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yksikkö (RATE) Puhelin:0295530267   Sähköpostiosoite: