Petostentorjuntayhteistyö

EU ja jäsenvaltiot suojaavat petostentorjuntayhteistyöllä unionin taloudellisia etuja petoksilta, korruptiolta, eturistiriidoilta ja muilta sääntöjenvastaisuuksilta. Samalla suojataan myös kansallisia julkisia varoja.

EU:n neuvoston petostentorjuntayhteistyö

EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston valmisteluelimenä toimii petostentorjuntatyöryhmä.

Ryhmä käsittelee 

  • Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) koskevaa lainsäädäntöä
  • Euroopan komission ohjelmia, jotka koskevat petostentorjuntaa ja euron suojaamista väärennöksiltä
  • toimielinten kertomuksia petostentorjunnasta ja EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta
  • muita ajankohtaisia asioita.

Komission petostentorjuntayhteistyö ja kansallinen AFCOS

Euroopan komission osana toimii Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF (Office Européen de lutte antifraude). OLAFin tehtävänä on erityisesti

  • suorittaa hallinnollisia tutkintoja, jotka koskevat EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia ja EU:n toimielimissä havaittuja väärinkäytöksiä
  • valmistella ja kehittää komission petostentorjuntastrategiaa.

OLAF tekee myös yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa petosten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. OLAFin ja jäsenvaltioiden viranomaisten välisen yhteistyön koordinoimiseksi on jokaisessa jäsenvaltiossa kansallinen petostentorjunnan yhteyspiste AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service). Suomessa AFCOS-yhteyspisteenä toimii valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminto.

OLAFin verkkosivut

Yhteystiedot

Toni Tiala, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC Puhelin:0295530361   Sähköpostiosoite: