Kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on

 • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
 • kasvattaa tuottavuutta
 • nostaa työllisyysastetta
 • nopeuttaa hoitoon pääsyä
 • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä. 

Ministeri Vanhanen esitteli Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua Ecofin-kokouksessa 16. helmikuuta (esitysmateriaali englanniksi).

Ohjelma rakentuu neljälle pilarille

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla oli alun perin kuusi painopistettä, mutta ministerityöryhmä tarkensi painotuksia. Ohjelma rakentuu nyt neljälle pilarille:

1. Vihreä siirtymä

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. 
Ohjelma vauhdittaa ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää merkittävästi päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, korkean jalostusarvon biotuotteissa sekä päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Lisäksi pyritään parantamaan energiatehokkuutta sekä nopeuttamaan muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. Tavoitteita edistetään muun muassa panostuksilla tutkimukseen ja toimilla, jotka saavat liikkeelle mahdollisimman paljon vihreän siirtymän investointeja ja luovat markkinoille kokonaisratkaisuja.

2. Digitalisaatio

Ohjelma vahvistaa digitalisaatiota ja datataloutta julkisissa ja yksityisissä palveluissa, niin että tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat. Ohjelma tuo turvalliset hyvän arjen palvelut ihmisten saataville koko maassa.

Tavoitteena on luoda yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä nostaa Suomi maailman kärkimaaksi digitaalisen yhteiskunnan datavetoisten palveluiden ja niiden turvallisten ratkaisujen tuottajana.  Työssä huomioidaan ratkaisut, jotka edistävät liikenteen digitalisoitumista. Ohjelma vahvistaa yhteiskunnan digitaalista siirtymää toimilla, jotka vauhdittavat digi-, teknologia- ja datainvestointeja.

3. Työllisyys ja osaaminen

Ohjelmalla nostetaan työllisyysastetta ja osaamistasoa, jotta kestävä kasvu vauhdittuisi. Tarkoituksena on uudistaa muun muassa työnhaun palvelut asiakaslähtöisiksi ja hyödyntää niissä digitalisaatiota. Lisäksi sujuvoitetaan työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista sekä edistetään työhyvinvointia ja osatyökykyisten työllistymistä. Pitkän aikavälin kasvua edistetään nostamalla niin nuorten kuin aikuistenkin osaamistasoa. Jatkuvaan oppimiseen tulee lisää mahdollisuuksia niin, että opiskelu ei ole sidottu tiettyyn paikkaan.

Ohjelma vahvistaa tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä sekä lisää tutkimus- ja kehitysintensiivisyyttä, jotta kasvu vauhdittuu myös pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena on vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen eli matkailun, luovan talouden ja tapahtuma-alan uudistumista, toipumista ja kestävää kasvua. Tässä työssä on pyrkimyksenä innovatiivisuus ja tutkimustiedon hyödyntäminen.

4. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ohjelma vauhdittaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden uudistumista. Tavoitteena on tuoda palvelut kaikkien saataville sekä uudistaa niitä kustannusvaikuttavasti ja ihmislähtöisesti. Tieto- ja viestintäteknologisin uudistuksin tuetaan palveluiden rakenneuudistusta.

Hoitoon pääsyn on tarkoitus nopeutua koko maassa, kun otetaan käyttöön uusia toimintatapoja. Ohjelma edistää perusterveydenhuollon hoitotakuuta niin, että mukana on myös mielenterveys.

Tarkoituksena on purkaa koronakriisin aikana syntynyttä hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa uudistamalla toimintamalleja ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluja.

Miten kestävän kasvun ohjelma etenee?

"Suomen kestävän kasvun ohjelmaa on välttämätöntä tehdä yhdessä. Sitä tehdään yhdessä eri ministeriöiden kanssa, yhdessä maakuntien ja alueiden toimijoiden kanssa sekä elinkeinoelämän ja tutkimusalan kanssa. Myös alueilla on välttämätöntä tehdä yhteistyötä, joka kattaa sekä aluekehitys- että sote-alan toimijat, kunnat, yritykset ja järjestöt", sanoo valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Suomessa

 • Syyskuu 2020: pääministeri asetti koordinaatioryhmän ja hallitus linjasi talousarvioneuvotteluissa kestävän kasvun ohjelman painopisteet.
 • Syys-lokakuu 2020: maakuntakierros ja muut kuulemistilaisuudet, joissa keskusteltiin toimenpide-ehdotuksista, tavoitteista ja aikataulusta.
 • 27.11.2020: valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon elpymisvälineen varojen suunnitellusta käytöstä Suomessa.
 • 15.3.2021: Suomi toimittaa Euroopan komissiolle alustavan version kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvästä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta.
 • 29.4.2021: Suomi toimittaa komissiolle lopullisen version kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvästä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta.

EU:ssa

 • Heinäkuu 2020: Eurooppa-neuvosto linjasi EU:n elpymisvälineestä.
 • Lokakuun alku: EU:n jäsenmaiden valtiovarainministerit pääsivät yhteisymmärrykseen elpymis- ja palautumistukivälineestä.
 • Loppuvuosi 2020: elpymis- ja palautumistukivälineestä neuvoteltiin neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken kolmikantaneuvotteluissa.
 • Helmikuu 2021: EU-asetus elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta hyväksytään ja tulee voimaan.
 • Huhtikuu 2021: jäsenmaat toimittavat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmansa EU:lle kuun loppuun mennessä.

Kestävän kasvun ohjelman rahoitetaan EU:n elpymisvälineen kautta

EU:n elpymisväline on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen osa on elpymis- ja palautumistukiväline (Recovery and Resilience Facility RRF). Elpymisvälineen tarkoituksena on vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavien avustusten maksatus edellyttää investoinneille ja uudistuksille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Uudistusten ja investointien välitavoitteita ja toteutusta seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan myös komissiolle.

​N​äin eduskunta käsittelee EU:n monivuotista ​​rahoituskehystä ja elpymisvälinettä​ (eduskunta)