Talouspolitiikka

Hallitusohjelma ohjaa valtion talouspolitiikan toteutusta. Hallituksen tavoitteena on parantaa suomalaisten elintasoa, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja kääntää hyvinvointia uhkaava velkaantumiskehitys. Hallituksen talouspolitiikan painopisteet ovat taloudellinen vakaus, työllisyys, talouskasvu sekä hyvinvointipalvelujen turvaaminen. Hallitus sitoutuu julkisen talouden tasapainottamiseen varmistaakseen kansalaisten hyvinvoinnin ja kestävän talouskehityksen. 

Velkaantumiskehityksen pysäyttäminen edellyttää julkisen talouden vahvistamista yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla kahden vaalikauden aikana. Hallituksen tavoite on vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla tämän vaalikauden aikana. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tasapainottaa julkinen talous ja kääntää velkasuhde laskuun muiden Pohjoismaiden tasolle.

Suomen talouspolitiikkaa määrittää myös EU-lainsäädäntö. Se velvoittaa jäsenvaltiot pitämään julkisen talouden tasapainossa ja välttämään liiallisia alijäämiä ja velkaantumista niin, että julkinen talous on kestävällä pohjalla myös pitkällä aikavälillä.

Budjettikehysdirektiivi ja finanssipoliittinen sopimus edellyttävät, että EU-vaatimusten noudattamiseen johtavista finanssipolitiikan säännöistä ja niiden valvonnasta säädetään kansallisesti. Budjettikehysdirektiivi edellyttää lisäksi koko julkista taloutta koskevan finanssipoliittisen suunnitelman laatimista. Finanssipoliittinen sopimus sekä osin myös budjettikehysdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön vuoden 2013 alusta voimaan tulleella ns. finanssipoliittisella lailla (869/2012). Budjettikehysdirektiivin finanssipoliittista suunnitelmaa koskevat osat on pantu täytäntöön julkisen talouden suunnitelmaa koskevalla valtioneuvoston asetuksella (120/2014).

EU:n jäsenvaltiota sitovia finanssipolitiikan sääntöjä ollaan kuitenkin uudistamassa. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti hallitus aikoo uudistaa ja vahvistaa finanssipolitiikan sääntöjä. Kansallinen finanssipolitiikan vahvistaminen ja EU:n finanssipoliittisen kehikon muutokset yhteensovitetaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Yhteystiedot

Annika Klimenko, apulaisbudjettipäällikkö, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, Finanssipolitiikan yksikkö / FIPOY Puhelin:0295530180   Sähköpostiosoite: