FI SV EN

Talouspolitiikan raamit

Hallitusohjelma ohjaa valtion talouspolitiikan toteutusta. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman talouspolitiikan tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus.

Julkisen talouden tasapainottaminen käynnistetään välittömästi. Hallitus toteuttaa rakenteellisiauudistuksia, jotka edistävät työllisyyttä, yrittäjyyttä ja talouskasvua. Kestävän julkisen talouden saavuttamiseksi hallitus päättää ja panee toimeen talouspolitiikan kokonaisuuden, joka muodostuu muun muassa seuraavista toimenpiteistä:

– työn tekemistä ja työllisyyttä tukeva veropolitiikka

– yrittäjyyden ja omistajuuden sekä yritysten rahoituksen vahvistaminen

– kasvua edistävät panostukset

– julkista taloutta nopeasti vahvistavat säästöt ja rakenneuudistukset

– julkisen talouden kestävyyden turvaavat pidemmän aikavälin uudistukset

– työllisyyttä vahvistavat uudistukset

Kestävyysvaje syntyy, kun julkisten menojen arvioidaan pitkällä aikavälillä ylittävän julkiset tulot. Kestävyysvaje kertoo, kuinka paljon julkista taloutta tulisi sopeuttaa, jotta julkinen talous olisi pitkän aikavalin tasapainossa ilman, että tulevaisuudessa veroastetta nostetaan, palveluita heikennetään tai velkaantumista kasvatetaan.

Hallituksen talouspolitiikan raamit ja vaalikauden aikana noudatettavat säännöt päätetään hallitusohjelmassa sekä vaalikauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa.

Suomen talouspolitiikkaa määrittää myös EU-lainsäädäntö. Se velvoittaa jäsenvaltiot pitämään julkisen talouden tasapainossa ja välttämään liiallisia alijäämiä ja velkaantumista niin, että julkinen talous on kestävällä pohjalla myös pitkällä aikavälillä.

EU:n finanssipoliittinen sääntely on tiivistynyt vuonna 2011 annetun ns. six pack lainsäädäntöpaketin (ml. budjettikehysdirektiivi), vuonna 2012 laaditun finanssipoliittisen sopimuksen ja vuonna 2013 annettujen ns. two pack asetusten myötä. Budjettikehysdirektiivi ja finanssipoliittinen sopimus edellyttävät, että EU-vaatimusten noudattamiseen johtavista finanssipolitiikan säännöistä ja niiden valvonnasta säädetään kansallisesti. Jäsenvaltion lainsäädännössä on finanssipoliittisen sopimuksen mukaan säädettävä myös rakenteelliselle rahoitusasemalle asetetun tavoitteen saavuttamiseen liittyvästä korjausmekanismista. Budjettikehysdirektiivi edellyttää lisäksi koko julkista taloutta koskevan finanssipoliittisen suunnitelman laatimisesta. Two pack -asetukset koskevat mm. jäsenvaltioiden budjettisuunnitelmien ennakkovalvontaa.

Finanssipoliittinen sopimus sekä osin myös budjettikehysdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön vuoden 2013 alusta voimaan tulleella ns. finanssipoliittisella lailla (869/2012). Budjettikehysdirektiivin finanssipoliittista suunnitelmaa koskevat osat on pantu täytäntöön julkisen talouden suunnitelmaa koskevalla valtioneuvoston asetuksella (120/2014).

 

Yhteystiedot

Budjettineuvos
Johanna von Knorring
Puh. 02955 30232
[email protected]