Digiesteiden purkaminen

Pääministeri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on toteuttaa tarvittavat kansalliset lainsäädäntömuutokset, joilla uusia teknologioita ja digitalisaatiota voidaan täysimääräisesti hyödyntää julkishallinnossa. Hallitusohjelmassa todetaan, että tavoitteeseen pääsemiseksi hallitus käynnistää julkisen hallinnon digitalisaatioon kytkeytyvän laajan lainsäädännön poikkihallinnollisen uudistusohjelman. Ohjelmassa tunnistetaan ja kumotaan norminpurun hengessä digitalisaatiota estävät tai vaikeuttavat säädökset.

Hallitus edistää tiedon liikkumista julkishallinnon eri tietojärjestelmien välillä. Tarkoitus on tunnistaa ja purkaa julkisten tietovarantojen hyödyntämisen ja jakamisen tarpeettomat oikeudelliset esteet, siten että työssä huomioidaan yksityisyyden suoja.

Tavoitteen saavuttamiseksi valtiovarainministeriö on asettanut Digitalisaation ja tiedon liikkuvuuden esteiden purkamisen hankkeen toimikaudelle 15.8.2024-31.3.2027. Hankkeen tavoitteena on:

  • lisätä julkisen hallinnon toimijoiden mahdollisuuksia edistää tuottavuutta ja palveluiden käytettävyyttä sekä näin kehittää toimintaansa digitalisaation ja tiedon liikkuvuuden edistämiseksi
  • edistää tiedon liikkumista julkishallinnon eri tietojärjestelmien välillä ja sujuvoittaa kohden-netuin toimenpitein digitalisaatioon ja tiedon liikkuvuuteen liittyvää sääntelyä digitalisaatiokehityksen esteiden purkamiseksi.

Hanke tarkastelee digitalisaation ja tiedon liikkuvuuden esteitä konkreettisten esimerkkitapausten kautta kolmella kohdealueella: automaation lisääminen, pilvisiirtymän tukeminen ja viranomaisaloitteinen toiminta. Lisäksi hanke tarkastelee kahta poikkileikkaavaa kokonaisuutta: viranomaisten tiedon vaihto ja erillisyysperiaate sekä digivalmis lainsäädäntö.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään tarkempi arvio esteistä ja laaditaan toimenpide-ehdotukset esteiden purkamiseksi väliraporttia varten. Väliraportin tulee sisältää esitys siitä, millaisten säädösvalmisteluhankkeiden käynnistämistä esteiden purkaminen edellyttää ja miltä osin valmistelu on mahdollista saattaa päätökseen hankekauden aikana. Valtiovarainministeriö ja muut toimivaltaiset ministeriöt päättävät erikseen ensimmäisen vaiheen perusteella asetettavasta valmistelusta (mukaan lukien käynnistettävät säädösvalmisteluhankkeet). Hankkeen toisessa vaiheessa koordinoidaan ja seurataan käynnistettyjen toimien edistymistä ja sovitetaan yhteen niihin liittyvää valmistelua.

Digitalisaation ja tiedon liikkuvuuden esteiden purkamisen hanke Hankeikkunassa

Kaikissa hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Viveca Still, lainsäädäntöneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530558   Sähköpostiosoite: