Arvopaperimarkkinoiden infrastruktuuri

Markkinapaikat

Säänneltyä markkinaa eli pörssiä (Nasdaq Helsinki) ylläpitää Suomessa Nasdaq Helsinki Oy. Pörssi on puolueeton ja julkinen markkinapaikka, jossa arvopapereita liikkeeseen laskemalla voidaan hankkia rahoitusta sijoittajilta. Pörssissä omistuksia voidaan vaihtaa myymällä tai ostamalla arvopapereita.

Nasdaq Helsinki Oy ylläpitää myös kasvuyrityksille suunnattua vaihtoehtomarkkinaa, First North Helsinkiä. First North Helsinkiä koskee kevyempi sääntely kuin pörssiä. Vuonna 2018 tulivat voimaan myös niin sanottua pk-yritysten kasvumarkkinaa (SME growth market) koskevat säännökset. Sekä First North Helsinki että pk-yritysten kasvumarkkina ovat pörssin tavoin monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä (multilateral trading facility). Monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien lisäksi arvopapereilla voidaan käydä kauppaa myös eräissä muissa järjestelmissä, joihin kohdistuu kevyempää sääntelyä.

Tavallisesti arvopaperien liikkeeseenlaskija on kiinnostunut hakemaan listausta oman kotivaltionsa markkinapaikalta. EU:ssa toimivia markkinapaikkoja koskee kuitenkin yhtenäinen EU-sääntely, jonka ansiosta sijoittajat voivat käydä kauppaa ja liikkeeseenlaskijat hakea arvopapereitaan kaupankäynnin kohteeksi myös muualla kuin omassa kotivaltiossaan. Markkinapaikkojen yhdentyminen on myös vähentänyt eroja niiden sääntöjen ja käytänteiden välillä, joita sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden on noudatettava eri jäsenvaltioiden markkinapaikoilla.

Jotta markkinapaikkojen puolueettomuus ja avoimuus voidaan turvata, markkinapaikkoihin kohdistuu sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa. Markkinapaikkoja valvoo Suomessa Finanssivalvonta. Säänneltyä markkinaa voi Suomessa ylläpitää ainoastaan sellainen toimija, joka noudattaa lainsäädäntöä ja jolla on valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa.

OTC-johdannaisten keskusvastapuolimääritys

Keskusvastapuoli toimii rahoitusmarkkinoiden osapuolten välillä tiettyjen sopimusten osalta ostajana jokaiseen myyjään nähden ja myyjänä jokaiseen ostajaan nähden. Kun liiketoimet ja niiden seurauksena syntyvät positiot keskitetään keskusvastapuolille, positiot voidaan nettouttaa ja vähentää huomattavasti keskusvastapuolen riskejä, kuten myös sen määritysosapuolten ja niiden asiakkaiden riskejä.

OTC-johdannaiskaupankäyntiä ja keskusvastapuolia koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EU) N:o 648/2012. Asetuksessa asetetaan mm. OTC-johdannaissopimuksia koskevia määritysvelvollisuuksia ja raportointivaatimuksia, säädetään kauppatietorekisterien toiminnasta ja asetetaan keskusvastapuolille sekä toiminnallisia että valvontaan liittyviä velvoitteita. Asetusta täydentävä kansallinen sääntely on annettu arvo-osuus-järjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) sekä Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008).

Euroopan markkinarakenneasetukseen liittyy myös joukko alemman asteisia säädöksiä, joissa annetaan johdannaiskaupankäyntiä koskevia yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Asetus on parhaillaan uudelleentarkastelun kohteena. Komissio antoi ehdotuksensa asetuksen muuttamisesta 7.12.2022 (COM(2022) 697 final).

Lisätietoa:

Euroopan komission johdannaismarkkinat-verkkosivu  (sivu on englanninkielinen)

Arvopaperikeskus

Arvopaperikeskukset ovat oleellinen osa kaupan jälkeistä arvopaperi-infrastruktuuria. Niiden ydinpalveluita ovat:

  • arvopapereiden ensimmäinen kirjaaminen arvo-osuusjärjestelmään (”notariaattipalvelu”), eli liikkeeseenlasku arvo-osuusjärjestelmässä;
  • arvopaperitilien tarjoaminen ja ylläpito ylimmällä tasolla (”keskitetty tilinhoitopalvelu”), eli arvo-osuustilien tarjoaminen; ja  
  • arvopapereiden selvitysjärjestelmän ylläpito (”arvopaperitoteutuspalvelu”), eli järjestelmän ylläpito arvopapereiden toimitusta varten.

Lisäksi arvopaperikeskus voi tarjota tiettyjä ydinpalveluihin liittyviä oheispalveluita kuten vakuudenhallintapalveluita. Suomessa on tällä hetkellä yksi arvopaperikeskus, Euroclear Finland Oy.

Arvopaperikeskustoimintaa koskee heinäkuussa 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014 arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta. Asetuksessa säädetään muun muassa arvopaperikeskuksen toimiluvan edellytyksistä, toiminnasta ja riskienhallinnasta sekä valvonnasta. Asetusta täydentävä kansallinen sääntely on annettu erityisesti arvo-osuus-järjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017).

Asetus on parhaillaan uudelleentarkastelun kohteena. Komissio antoi ehdotuksensa asetuksen muuttamisesta 16.3.2022 (COM(2022) 120 final).

Arvopaperi-infrastruktuurisääntelyä:

Asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EU) N:o 648/2012 

Komission ehdotus muun muassa asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 

Asetus (EU) N:o 909/2014 arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta

Komission ehdotus asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta 

Asetus keskusvastapuolten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (EU) N:o 2021/23 
 

Yhteystiedot

Risto Koponen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530355