Valtion alueellinen läsnäolo

Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista tuli voimaan 1.1.2022. Laki korvaa aiemman alueellistamislainsäädännön ja se mm. edellyttää laatimaan hallituskauden ajaksi valtakunnallisen alueellisen läsnäolon suunnitelman. Ensimmäinen alueellisen läsnäolon suunnitelma hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 31.3.2022.

Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen valtakunnallinen suunnitelma

Jatkossa valtakunnallisen suunnitelma on tarkoitus laatia kunkin hallituskauden alussa ja sovittaa se ajallisesti yhteen julkisentalouden suunnitelman kanssa. Suunnitelman laatimista koordinoi val-tiovarainministeriö ja sitä valmistelemaan asetetaan poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä.

Alueellisen läsnäolon yhteistyöryhmä

Lain keskeinen sisältö

Laissa säädetään yleiset tavoitteet, jotka on otettava huomioon palveluiden saatavuuden järjestämistä sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevia päätöksiä tehtäessä. Lain tavoitteena on, että valtion tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja palvelun saatavuus vastaa eri asioinnin keinoja käyttäen eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen perusoikeudet turvaavalla tavalla. Tavoitteet on otettava huomioon palvelukanavasta riippumatta ja ne koskevat käyntiasiointi-, puhelin- ja sähköisten palvelujen järjestämistä Lisäksi elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana tulee vahvistaa maan eri osissa. Läsnäoloa tarkastellaan jatkossa koko maan kattavasti. 

Lain tavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtioneuvostotasoista poikkihallinnollista suunnittelua, ohjausta ja seurantaa. Laki edellyttääkin laatimaan hallituskauden ajaksi valtakunnallisen alueellisen läsnäolon suunnitelman. Tarkoitus on säännönmukaisesti luoda hallinnonalarajat ylittävä kokonaiskuva valtion palveluiden saatavuuden ja yksikköjen sijoittumisen tilasta sekä tavoitellusta kehityksestä ja ohjata lain soveltamisalaan kuuluvia valtion viranomaisia niille kuuluvassa päätöksenteossa. Suunnittelun ja seurannan yhteensovittamisen tueksi valtiovarainministeriö on asettanut valtioneuvoston toimikaudeksi Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen yhteistyöryhmän. 

Laki myös edellyttää viranomaisia arvioimaan ennakolta yksiköiden ja toimintojen sijoittamista ja yksiköissä annettavan palvelun saatavuutta koskevien päätösten vaikutukset suhteessa laissa ja valtakunnallisessa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Lain tavoitteiden toimeenpanemiseksi lakiin sisältyvät myös yksiköiden sijoittamiseen liittyvät päätöksentekovaltuudet. Ministeriöillä on  oikeus pidättää itselleen toimialaansa kuuluvan viranomaisen yksiköiden ja toimintojen sijoittumista koskeva päätösvalta. Ministeriö voi myös poikkeustapauksissa käyttää pidättämistoimivaltaansa myös viraston yksiköissä annettavan palvelun laajuutta, aukioloa tai muuta palvelun saatavuutta koskevassa asiassa.

Strategiahanke alueellistamisen uudistamiseksi

Uuden 1.1.2022 voimaantulleen lainsäädännön taustalla on hallitusohjelman mukainen strategiatyö alueellistamisen uudistamisesta. Valtiovarainministeriö asetti 25.10.2019 alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen, jonka tavoitteena oli laatia strategiset linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla. Hankkeessa selvitettiin myös, mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää.

Strategiatyön lähtökohtana oli hallitusohjelman kirjaus siitä, että valtion työtehtäviä organisoidaan monipaikkaisesti ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.

Alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen asettamispäätös

Alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen esitysdiat

Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle 22.4.2020. Strategiassa esitetään, että valtion läsnäolo alueilla perustuu vastaisuudessa entistä vahvemmin palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämisen tarpeeseen.

Strategiatyön pohjalta käynnistettiin alueellistamislainsäädännön uudistaminen.

Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Valtion alueellinen läsnäolo 2020

Taustamuistio valtion alueellisesta läsnäolosta 2020

Strategiatyön aineistot

Strategiatyötä tehtiin laajasti sidosryhmiä osallistaen.

Alueellistamisen strategian tietopohjat

Tilastotietopohjaa työn tueksi on tuottanut MDI. Maakuntakohtainen tietopohja on koottu viiteen kokonaisuuteen. Tietopohjassa on kokonaisvaltainen tilannekuva kunkin alueen toimintaympäristöstä, alueiden välisistä ja sisäistä kehityseroista sekä näiden tuottamista haasteista ja mahdollisuuksista.

Uusimaa

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi

Tietopohjan yhteenveto

Käsitemäärittelyt

Valtion tehtävät, henkilöstö ja muuttuva toimintaympäristö

Virastokyselyn yhteenveto

Yhteystiedot

Mikko Saarinen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530047