Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate. Valtiovarainministeriön asettama Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke toimeenpanee hallitusohjelman tavoitetta edistämällä julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä koko yhteiskunnassa. Hankkeen toimikausi on 30.4.2020–31.12.2022. Hankkeessa hyödynnetään muun muassa Avoimen tiedon ohjelman 2013–2015 ja lukuisten eri tahojen tekemää arvokasta työtä tiedon avaamisen ja hyödyntämisen eteen.

Mitä tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeella tavoitellaan?

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tiedon hyödyntämistä ja avaamista edistäviä toimenpiteitä. Strategisilla tavoitteilla on tarkoitus tarkentaa kansallista tietopolitiikkaa.

Mitä ovat hankkeen päätuotokset?

Hankkeessa on laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista, joilla konkretisoidaan toimeenpantaviksi kokonaisuuksiksi hallitusohjelman linjausta tietopolitiikan johtamisesta. Samalla tavoitteet ohjaavat eri toimijoiden tiedon hyödyntämisen ja avaamisen toimenpiteitä kohti kansallisia, yhdessä sovittuja päämääriä. Nämä tietopolitiikan strategiset tavoitteet on hyväksytty 17.3.2022 osana valtioneuvoston periaatepäätöstä tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi.

Hankkeessa on luotu erityisesti julkiselle hallinnolle tarkoitettu toimintamalli julkisten tietojen jakamiseen entistä systemaattisemmin joko avoimena tietona tai nykyistä laajempaan käyttöön lähtökohtaisesti ohjelmointirajapintojen (API) kautta. Tämä tiedon jakamisen toimintamalli on julkaistu keväällä 2022. Hanke tukee julkista hallintoa ja julkisia yrityksiä toimintamallin käyttöönotossa sekä avoimen datan direktiivin (PSI-direktiivi) toimeenpanossa ja direktiivin mukaisten arvokkaiden tietoaineistojen avaamisessa Suomessa. 

Hankkeen aikana luodaan ja käyttöönotetaan julkisen hallinnon ja julkisten yritysten avattavalle tiedolle laatukriteerit tiiviissä yhteistyössä Tilastokeskuksen osahankkeen kanssa. Lisäksi on laadittu kansalliset API-periaatteet, jotka tukevat tiedon omistajia tietojen teknisessä jakelussa ja yhteentoimivuuden parantamisessa. Nämä julkisen hallinnon API-periaatteet on julkaistu keväällä 2022.

Ketkä ovat hankkeessa mukana?

Hanke toteutetaan laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Toimenpiteiden valmistelussa ja toimeenpanossa merkittävässä roolissa on hankeryhmä, joka koostuu keskeisimpien sidosryhmien edustajista.

Käytännön tason keskeisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa tiedon laadun osahankkeesta vastaava Tilastokeskus ja avoindata.fi-sivustosta vastaava Digi- ja väestötietovirasto. Päävastuu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeesta on valtiovarainministeriöllä. Keskeisinä toimijoina hankkeessa ovat valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja julkisen hallinnon omistamat yritykset.

Tutustu myös:

Hanke on koonnut tukimateriaalia tiiviiseen muotoon julkisen hallinnon organisaatioille tiedon jakamiseen ja laadun parantamiseen. Tiedostosta löytyy hankkeen keskeisten tuotosten linkit ja kuvaukset nopeasti ja helposti eteenpäin jaettavassa muodossa.

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin -podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja tietopolitiikan teemoihin laajemmin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus ovat kaikkien kannalta merkityksellistä?

Hankkeessa tuotetut verkkokoulutukset antavat erityisesti julkishallinnon organisaatioille tukea tiedon tehokkaaseen ja sujuvaan käyttöön. Kaikille avoin Tiedon äärellä – tehoa tiedon käyttöön -kokonaisuus sisältää kolme hankkeen tuotoksiin liittyvää koulutusta sekä yhden aiemmin julkaistun koulutuksen tietopolitiikasta.

Hankkeen aikana järjestettyjen tilaisuuksien tekstitettyihin tallenteisiin on mahdollista tutustua valtiovarainministeriön YouTube-kanavalla.

Yhteystiedot

Heidi Innanen, hankekoordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530315   Sähköpostiosoite: