Onnistumisen edellytykset

Valtionhallinnon johto on hallituksen voimavara, jonka sitoutuminen, kyvykkyys ja toimintaedellytykset vaikuttavat ratkaisevasti yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Mielekkäät tehtäväkokonaisuudet ja ammattimainen suoriutumisen johtaminen tukevat johtamistehtävissä onnistumista.  Keskeisiä vaiheita suorituksen johtamisessa ovat tavoitteista sopiminen ja ohjaus ja tuki tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tulosten arviointi ja tarvittavat kehittämis-, palkitsemis- ja tukitoimet.

Olennaista johtajien onnistumisessa on toimiva keskusteluyhteys johtajan ja hänen esimiehensä välillä. Johtajien ja heidän esimiestensä väliset johtamiskeskustelut lisäävät yhteistä ymmärrystä siitä, mikä on hyvää johtamista. Toimivan vuorovaikutuksen ennakkoehto on keskinäinen luottamus ja aito dialogi, jossa molemmat osapuolet tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Johtamiskeskustelut ovat parhaimmillaan myös yhteisen oppimisen paikkoja, joita käydään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Hyvä johtaminen edellyttää myös hyvin annettua palautetta. Myös ylimmällä virkamiesjohdolla on oikeus saada palautetta omasta johtamisestaan. Ensinnäkin se mahdollistaa sopimisen johtajan tarvitsemasta tuesta ja kehittämistoimista. Lisäksi se vahvistaa reilun pelin sääntöjä keskusteltaessa johtajan palvelussuhteesta.

Johtamissopimukset ja -keskustelut tulosohjauksen tukena

Keskeinen työkalu valtionhallinnon ylimmän johdon tavoitteiden asetannassa ja tuloksellisuuden seurannassa on johtamissopimus. Osana toimintayksikön ohjausprosessia johtamissopimuksen tulee olla yhteensopiva tulossopimuksen ja budjettikehyksen kanssa. Virastojen tulossopimukset määrittävät toiminnan tavoitteet eli sen mitä tehdään ja johtamissopimukset sen, miten tavoitteisiin johdetaan. Olennaista sopimusten laatimisessa on toimiva keskusteluyhteys johtajan ja hänen esimiehensä välillä. Se mahdollistaa sopimisen myös johtajan tarvitsemista kehittämistoimista ja tuesta. Johtamissopimusmenettely on ollut käytössä valtionhallinnossa vuodesta lähtien 2005 ja vuonna 2019 se on tehty puolelle valtionhallinnon ylimpään johtoon kuuluvista.

Valtiovarainministeriö uudisti ja ohjeisti vuonna 2017 johtamissopimusmenettelyä ja johtamissopimusten sisältöalueita. Uudistuksen myötä sopimusmenettelyä yksinkertaistettiin, yhdenmukaistettiin ja se sovitettiin virastojen tulossopimusmenettelyyn. Uudistettu sopimusmalli pitää sisällään:

  • valtionhallinnon yhteiset johtamisen tavoitteet (taustalla hallituksen tavoitteet)
  • keskeiset tulostavoitteet (liitetään)
  • johtaminen ja johtajuus (ministeriön ja viraston tavoitteet)
  • johtajien henkilökohtainen kehittyminen ja palvelussuhde (vapaamuotoinen)

Valtiovarainministeriö kehittää edelleen johtamissopimusmenettelyä ja johtamissopimusten sisältöjä. Ministeriö on selvittänyt johtamissopimuskäytäntöjen soveltuvuutta myös ministeriöiden kansliapäälliköille ja valmistellut erityisen johtamiskeskustelumallin ja tukipaketin sovellettavaksi ministereiden ja kansliapäälliköiden välisiin keskusteluihin.

Tehtävien palkitsevuus

Mielekkäillä johtamistehtävillä, hyvillä kehittymismahdollisuuksilla ja kokonaisuutena kilpailukykyisillä palvelussuhteen ehdoilla varmistetaan valtiotyönantajan kilpailukyky työmarkkinoilla. Valtion on kaikkina aikoina kyettävä houkuttelemaan palvelukseensa ja kyettävä pitämään palveluksessa päteviä ja kehittyviä johtajia ja esimiehiä.

Erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina on tärkeää ottaa käyttöön ja kehittää monipuolisesti erilaisia palkitsemisen keinoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset osaamisen kehittämiskeinot, kuten uudentyyppiset, mahdollisesti vastuullisemmat työtehtävät, koulutus tai osaamisen syventäminen tai laajentaminen liikkuvuuden ja henkilökierron avulla. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja joustavat uramahdollisuudet ja urapolkuvaihtoehdot ovat tärkeitä kannustimia valtionhallinnon tehtävissä. Yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät ja toiminnan arvoperusta ovat myös valtion valtteja johtajista ja muusta henkilöstöstä kilpailtaessa.

Johtamissopimus- ja tulospalkkiomenettely

Ohje ylimmän johdon johtamissopimukset ja tulospalkkaus, 23.3.2023

Ohje johtamissopimusten toimeenpanoon 2020, VN/4408/2020

Johtamissopimukset Tarkastelu ja toimeenpano 2020

Uusi johtajan onnistumisen arviointi JOA-lomake

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä muutostilanteessa, päätös 20.1.2015

Valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmä, päätös 10.11.2009

Sovittu mikä sovittu – johtamissopimustyöryhmän loppuraportti 2016

Yhteystiedot

Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530520