FI SV

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminta (TUVE-toiminta)

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on säädetty lailla. Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnalla turvataan valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten yhteistyötä ja viestintää kaikissa tilanteissa.

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (finlex.fi)

Turvallisuusviranomaisten yhteiset ICT-palvelut ja toimintamalli

Korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti toteutettu turvallisuusverkko (TUVE) on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon kuuluu viestintäverkko, siihen liittyvät laitetilat ja laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut. Turvallisuusverkolla mahdollistetaan jokapäiväinen työskentely sekä operatiivisessa toiminnassa että hallinnollisissa tehtävissä. Palvelut ovat käytettävissä koko valtakunnan alueella ja niitä voidaan käyttää myös kansainvälisissä tehtävissä. Palveluita tuotetaan ja niitä valvotaan sekä hallitaan kellon ympäri.

Turvallisuusverkon palveluja tuotetaan TUVE-laissa määritetyille käyttäjäryhmille. Palveluilla on noin 35 000 käyttäjää valtioneuvostossa, Poliisin eri organisaatioissa, Rajavartiolaitoksessa, Hätäkeskuslaitoksessa, Maahanmuuttovirastossa, Puolustusvoimissa, Tullissa, pelastustoimessa, ensihoidossa sekä eräissä näitä viranomaisia tukevissa organisaatioissa.

TUVE-palveluiden korkean varautumisen ja korkean turvallisuuden vaatimuksenmukaisuutta kehitetään ja palvelutuottajien kykyä tuottaa palveluja arvioidaan säännöllisesti.

Valtiovarainministeriö vastaa ohjauksesta ja valvonnasta

Valtiovarainministeriö vastaa turvallisuusverkkotoiminnan strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta. Valtiovarainministeriö vastaa myös turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta.

Valtiovarainministeriön ohjaustehtävää tukee valtioneuvoston asettama turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus sekä Suomen Kuntaliitto. Pysyvinä asiantuntijoina ovat lisäksi turvallisuuskomitean sihteeristön ja palvelutuottajien hallitusten edustajat.

Suomen Erillisverkot ja Valtori palveluntuottajina

Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalveluja tuottaa valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n (ERVE) tytäryhtiö Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE). Suomen turvallisuusverkko Oy tuottaa myös TUVE-lain tarkoittamat viranomaisradioverkon sekä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisten palvelut eli ns. VIRVE-palvelut.

Turvallisuusverkon Tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtorin turvallisuusverkon palveluita tuottavista osista ts. TUVE-liiketoiminta-alueesta käytetään nimitystä: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-palvelut (Lyh. VTUVE).

Palvelutuottajat ovat järjestäneet turvallisuusverkon palvelutuotannon TUVE-lain edellyttämällä tavalla hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti erotettuna muusta toiminnasta. ERVE:ssä palvelutuotanto on erotettu tytäryhtiöön (Lyh. STUVE). Valtorissa erottaminen on toteutettu mm. organisoimalla Valtori kahteen liiketoiminta-alueeseen (TORI ja TUVE), joita yhdistää Valtorin tulosyksiköt (Asiakkuudet, Käyttäjätuki, Palvelut ja kehitys, Sisäiset palvelut ja Tuotanto). Tuotanto-tulosyksikössä turvallisuusverkkotoiminta on erotettu TUVE-palvelutuotanto toimintayksikköön ja muissa tuotantoyksiköissä pääsääntöisesti määrittämällä turvallisuusverkkotoimintaan liittyvä organisointi ja vastuut Valtorin työjärjestyksessä ja tehtävänkuvauksissa sekä taloussäännössä.

Toiminnan kehittäminen

Valtiovarainministeriö ylläpitää, yhdessä turvallisuusverkon käyttäjävirastojen kanssa, ”Turvallisuusverkkotoiminnan kehittämisen linjaukset” -nimistä linjausdokumenttia. Dokumentissa kuvataan turvallisuusverkon jatkuvan kehittämisen periaatteet, jossa otetaan huomioon sekä julkisen hallinnon digitalisaatio että käyttäjäorganisaatioiden toiminnallisista muutostarpeista lähtevät palveluiden kehittämistarpeet. Linjausdokumentin pohjalta laaditaan vuosittain päivitettävä turvallisuusverkkotoiminnan tavoitearkkitehtuuri sekä sen toimeenpanosuunnitelma. 

Turvallisuusverkkotoimintaan liittyvien viranomaisradioverkko (VIRVE) palveluiden kehittäminen on aloitettu vuonna 2019 ja tavoitteena on, että uusi laajakaistaisemman tiedonsiirron mahdollistava viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintä-teknisten palvelu eli ns. VIRVE 2 olisi käytettävissä viimeistään vuonna 2025.

Valtorin ja Suomen Erillisverkot Oy:n yhteistoimintaa kehitetään niin, että jatkossa pystytään tarjoamaan paremmin asiakkaiden tarpeet huomioon ottavia palvelukokonaisuuksia. Mobiilihallinnan alueella mahdollistetaan tulevaisuudessa parempi palvelujen yhteentoimivuus. Lisäksi Suomen Erillisverkot Oy:n lanseeraamaa turvapilvipalvelua hyödynnetään jatkossa osana turvallisuusverkon palveluvalikoimaa ja myös laajemmin osana valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja.

Tutustu tarkemmin:

Yhteystiedot

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530342  


Janne Suuriniemi, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530126