FI SV

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminta (TUVE-toiminta)

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnalla ja toiminnasta annetulla lailla (10/2015) turvataan valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten yhteistyötä ja viestintää kaikissa tilanteissa.

Turvallisuusviranomaisten yhteiset ICT-palvelut ja toimintamalli

Korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttävä hallinnon turvallisuusverkko (TUVE) on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon kuuluu viestintäverkko, siihen liittyvät laitetilat ja laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut. Turvallisuusverkolla mahdollistetaan jokapäiväinen työskentely sekä operatiivisessa toiminnassa että hallinnollisissa tehtävissä. Palvelut ovat käytettävissä koko valtakunnan alueella ja niitä voidaan käyttää myös kansainvälisissä tehtävissä. Palveluita tuotetaan ja niitä valvotaan sekä hallitaan kellon ympäri.

Turvallisuusverkon palveluja tuotetaan kaikille käyttövelvoitteen piiriin kuuluville käyttäjäryhmille. Palveluilla on noin 35 000 käyttäjää valtioneuvostossa, Poliisihallituksessa, Rajavartiolaitoksessa, Hätäkeskuslaitoksessa, Maahanmuuttovirastossa, Puolustusvoimissa, Tullissa, pelastustoimessa, ensihoidossa sekä eräissä näitä viranomaisia tukevissa organisaatioissa.

TUVE-palveluiden korkean varautumisen ja korkean turvallisuuden vaatimuksenmukaisuutta on kehitetty ja palveluidentuottajien kykyä tuottaa palvelut on arvioitu vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 lopussa palveluntuottajat ja palvelut täyttävät pääosin asetetut vaatimukset. Havaittujen kehittämistarpeiden osalta on käynnistetty tarvittavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan turvallisuusverkkopalvelut muodostavat tällä hetkellä valtionhallinnon laajimmin käytetyn yhtenäisen tieto- ja viestintäteknisen palvelukokonaisuuden.

Valtiovarainministeriö vastaa ohjauksesta ja valvonnasta

Valtiovarainministeriö vastaa turvallisuusverkkotoiminnan strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta. Valtiovarainministeriö vastaa myös turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta.

Valtiovarainministeriön ohjaustehtävää tukee valtioneuvoston asettama turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina valtioneuvoston kanslia, ulkoasiainministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus sekä Suomen Kuntaliitto.

Suomen Erillisverkot ja Valtori palveluntuottajina

Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalveluja tuottaa valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n (ERVE) tytäryhtiö Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE). Tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen TUVE-yksikkö. Palveluntuottajat ovat järjestäneet turvallisuusverkon palvelutuotannon TUVE-lain edellyttämä tavalla hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti erotettuna niiden muusta toiminnasta. ERVE:ssä palvelutuotanto on erotettu tytäryhtiöön (STUVE) ja Valtorissa omaan TUVE-palvelutuotantoyksikköön (VTUVE). Tällä hetkellä turvallisuusverkon palvelutuotannossa työskentelee noin 550 henkilöä ja koko palvelutuotannon kuluarvio vuodelta 2017 on noin 85 miljoonaa euroa.

Toiminnan kehittäminen

Käyttäjäorganisaatioiden tarpeista lähtevää yhteisten turvallisuusverkkopalvelujen kehittäminen on käynnistetty loppuvuodesta 2016. Vuoden 2017 aikana laaditaan turvallisuusverkkotoiminnan kehittämisohjelma, jossa linjataan turvallisuusverkon jatkuvan kehittämisen periaatteet huomioiden sekä julkisen hallinnon digitalisaation että käyttäjäorganisaatioiden toiminnallisista muutostarpeista lähtevät palveluiden kehittämistarpeet. Lisäksi on tarpeen määrittää turvallisuusverkkotoiminnan rooli osana muuttuvaa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja julkishallinnon ICT-palvelutuotantoa, erityistä turvaamista ja jatkuvuutta edellyttävien toimintojen ICT-palvelutarpeiden osalta.

TUVE-toiminnan käynnistämisen aikana on käynnistynyt useita muutoksia, joilla on ollut vaikutusta myös turvallisuusverkkotoimintaan. Merkittävimpänä turvallisuusverkkotoimintaan vaikuttavana tekijänä on käynnistynyt SOTE- ja maakuntauudistusten valmistelu. Erityisesti vaikutus tulee näkymään siinä kuinka pelastustoiminen ja ensihoidosta vastaavien viranomaisten osalta käyttövelvoitetta on tarkoituksenmukaista soveltaa uudelleen järjestelyjen jälkeen.

Tutustu tarkemmin: 

Lisätietoja:

Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530446