FI SV

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminta (TUVE-toiminta)

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on säädetty lailla. Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnalla turvataan valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten yhteistyötä ja viestintää kaikissa tilanteissa.

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (finlex.fi)

Turvallisuusviranomaisten yhteiset ICT-palvelut ja toimintamalli

Korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti toteutettu turvallisuusverkko (TUVE) on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon kuuluu viestintäverkko, siihen liittyvät laitetilat ja laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut. Turvallisuusverkolla mahdollistetaan jokapäiväinen työskentely sekä operatiivisessa toiminnassa että hallinnollisissa tehtävissä. Turvallisuusverkon palvelut (myöh. TUVE-palvelut) ovat käytettävissä koko valtakunnan alueella ja niitä voidaan käyttää myös kansainvälisissä tehtävissä. TUVE-palveluita tuotetaan ja niitä valvotaan sekä hallitaan kellon ympäri.

TUVE-palveluja tuotetaan TUVE-laissa määritetyille käyttäjäryhmille. Palveluilla on noin 35 000 käyttäjää valtioneuvostossa, Poliisin eri organisaatioissa, Rajavartiolaitoksessa, Hätäkeskuslaitoksessa, Maahanmuuttovirastossa, Puolustusvoimissa, Tullissa, pelastustoimessa, ensihoidossa sekä eräissä näitä viranomaisia tukevissa organisaatioissa.

TUVE-palveluiden korkean varautumisen ja korkean turvallisuuden vaatimuksenmukaisuutta kehitetään ja palvelutuottajien kykyä tuottaa palveluja arvioidaan säännöllisesti.

Valtiovarainministeriö vastaa ohjauksesta ja valvonnasta

Valtiovarainministeriö vastaa turvallisuusverkkotoiminnan strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta. Valtiovarainministeriö vastaa myös turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta.

Valtiovarainministeriön ohjaustehtävää tukee valtioneuvoston asettama turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus sekä Suomen Kuntaliitto. Pysyvinä asiantuntijoina ovat lisäksi turvallisuuskomitean sihteeristön ja Suomen Erillisverkot -konsernin hallituksen edustaja.

Erillisverkot ja Valtori palveluntuottajina

Turvallisuusverkon verkko-operaattoripalveluja tuottaa valtion kokonaan omistama Suomen Erillisverkot -konserni. Suomen Erillisverkot Oy tuottaa myös TUVE-lain tarkoittamat viranomaisradioverkon sekä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintätekniset palvelut eli ns. Virve-palvelut.

Turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Palvelutuottajat ovat järjestäneet turvallisuusverkon palvelutuotannon TUVE-lain edellyttämällä tavalla hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti erotettuna muusta toiminnasta. Erillisverkoissa ja Valtorissa palvelutuotanto on erotettu siten, että turvallisuusverkkotoiminnan edellyttämät resurssit on varmistettu kaikissa turvallisuustilanteissa. Turvallisuutta ja varautumista hallitaan Erillisverkoissa ja Valtorissa, jotta TUVE-laissa määritetyt toiminnan tavoitteet varmasti täyttyvät. Lisäksi Erillisverkoissa ja Valtorissa erotetaan turvallisuusverkkotoiminnan tulot ja menot kirjanpidossa muusta toiminnasta.

Toiminnan kehittäminen

Valtiovarainministeriö ylläpitää, yhdessä turvallisuusverkon käyttäjävirastojen kanssa, ”Turvallisuusverkkotoiminnan kehittämisen linjaukset” -linjausasiakirjaa. Asiakirjassa kuvataan turvallisuusverkon jatkuvan kehittämisen periaatteet, jossa otetaan huomioon sekä julkisen hallinnon digitalisaatio että käyttäjäorganisaatioiden toiminnallisista muutostarpeista lähtevät palveluiden kehittämistarpeet. Linjausdokumentin pohjalta laaditaan vuosittain päivitettävä turvallisuusverkkotoiminnan tavoitearkkitehtuuri sekä sen toimeenpanosuunnitelma. 

Turvallisuusverkkotoimintaan liittyvän Virve-viranomaisradioverkon palveluiden kehittäminen laajakaistaisiksi on aloitettu vuonna 2017. Tavoitteena on, että uuden viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisen ns. Virve 2 -palvelun käyttöönotto voitaisiin aloittaa vuonna 2025.

Valtorin ja Erillisverkkojen yhteistoimintaa kehitetään siten, että jatkossa pystytään tarjoamaan paremmin asiakkaiden tarpeet huomioon ottavia palvelukokonaisuuksia. Mobiilihallinnan alueella mahdollistetaan tulevaisuudessa parempi palvelujen yhteentoimivuus. Lisäksi Erillisverkkojen lanseeraamaa Turvapilvi-palvelua hyödynnetään jatkossa osana Turvallisuusverkon palveluvalikoimaa ja myös laajemmin osana valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja.

Tutustu tarkemmin:

Yhteystiedot

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530342  


Janne Suuriniemi, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530126