Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittäminen


Hyvinvointialueiden rahoitusmallia kehitetään pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Rahoitusmallin kehitystyön tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituspohjan turvaaminen, mallin kannustavuuden parantaminen ja kustannusten hillinnän tukeminen.

Hyvinvointialueiden työrauhan ja rahoitusjärjestelmän vakauden ja ennakoitavuuden turvaamiseksi hyvinvointialueiden rahoitusmalli säilytetään kuitenkin ennallaan vuosina 2023-2025.

Rahoitusmallin kehittäminen on jaettu kolmeen vaiheeseen. Hallitusohjelman mukaan rahoitusmallin kannustavuuden lisäämiseksi toteutuneiden kustannusten koko maan tasolla tehtävää jälkikäteistarkistusta lasketaan portaittain lisäämällä malliin niin kutsuttu hyvinvointialueiden omavastuu. Tätä koskeva esitys on tarkoitus antaa keväällä 2024 ja muutoksia sovellettaisiin vuonna 2026 tehtävästä jälkikäteistarkistuksesta lukien.

Toisessa vaiheessa rahoitusmallin tarvetekijöitä kehitetään tutkimukseen perustuen ja muiden määräytymistekijöiden painoarvoa tarkastellaan. Samalla selvitetään mallin kehittäminen siten, että se huomioi nykyistä vahvemmin eri alueiden erityispiirteet muun muassa väestörakenteessa ja sosiaalisissa ongelmissa. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -kertoimen painoarvoa kasvatetaan nykyisestä. Valmistelussa muutosten vaikutuksia arvioidaan kokonaisuutena ja alueittain varmistaen, että asukkaiden peruspalvelut ja kielelliset oikeudet turvataan. Toisen vaiheen ehdotukset on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäviksi vuonna 2025 siten, että ne tulisivat voimaan vuoden 2026 alusta.

Kolmannessa vaiheessa valmistellaan hyvinvointialueiden kustannusten kasvun hillinnän tavoitteita koskevia toimenpiteitä, jotka vahvistaisivat julkista taloutta hallitusohjelman liitteen B mukaisesti vuodesta 2027 alkaen. Tätä koskeva esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi vuonna 2026.

Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisen valmistelua varten on asetettu valmisteluryhmä sekä hyvinvointialueiden edustajista koostuva neuvonantajaryhmä. Valmistelussa käydään säännöllistä vuoropuhelua hyvinvointialueiden kanssa. 

Työryhmän hankesivut 
 

Yhteystiedot

Roosa Valkama, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät Puhelin:0295530560   Sähköpostiosoite: