FI SV

Verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (TUVE-verksamhet)

Lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) syftar till att under alla förhållanden säkerställa kommunikation och samarbete mellan den högsta statsledningen och de myndigheter som är viktiga med tanke på säkerheten i samhället.

Säkerhetsmyndigheternas gemensamma IKT-tjänster och verksamhetsmodellen

Förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) ägs och förvaltas av staten och uppfyller kraven på hög beredskap och hög säkerhet. Detta myndighetsnät består av ett kommunikationsnät inklusive utrustningsutrymmen och utrustning samt gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster. Säkerhetsnätet möjliggör dagligt arbete i både operativ verksamhet och administrativa uppgifter. Tjänsterna är tillgängliga över hela riket och kan också användas vid internationella uppdrag. De produceras, övervakas och administreras dygnet runt.

TUVE-tjänster produceras för alla användargrupper som är skyldiga att använda säkerhetsnätet. Tjänsterna har cirka 35 000 användare i statsrådet, Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, Migrationsverket, Försvarsmakten, Tullen, räddningsväsendet, akutvården och vissa stödorganisationer till dessa myndigheter.

TUVE-tjänsternas överensstämmelse med kraven på hög beredskap och säkerhet har utvecklats, och tjänsteproducenternas kapacitet att producera tjänsterna har bedömts under 2016. I slutet av 2016 uppfyller producenterna och tjänsterna i huvudsak de uppställda kraven. Nödvändiga åtgärder i fråga om upptäckta utvecklingsbehov har vidtagits. Sammantaget är säkerhetsnätets tjänster i dagsläget den mest omfattande IKT-servicehelheten inom statsförvaltningen i fråga om användning.

Finansministeriet ansvarar för styrningen och tillsynen

Finansministeriet ansvarar för den strategiska och ekonomiska styrningen av TUVE-verksamheten samt för styrningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen och säkerheten. Finansministeriet ansvarar även för styrningen och tillsynen av tjänsteproduktionen i säkerhetsnätet.

I styrningsuppdraget bistås finansministeriet av delegationen för säkerhetsnätets verksamhet, som har tillsatts av statsrådet. I delegationen finns representanter för statsrådets kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsmakten, Försörjningsberedskapscentralen och Kommunförbundet.

Tjänsterna tillhandahålls av Suomen Erillisverkot och Valtori

Säkerhetsnätets nät- och infrastrukturtjänster produceras av helstatliga Suomen Erillisverkot Oy:s (ERVE) dotterbolag Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE). IKT-tjänster och integrationstjänster produceras av TUVE-enheten vid statens center för informations- och kommunikationsteknik. I enlighet med TUVE-lagens krav är produktionen av säkerhetsnätets tjänster administrativt, funktionellt och ekonomiskt avskild från tjänsteproducenternas övriga verksamhet. ERVE producerar tjänsterna i ett dotterbolag (STUVE) och Valtori utför tjänsteproduktionen inom den egna TUVE-enheten (VTUVE). För närvarande arbetar cirka 550 personer med produktionen av säkerhetsnätets tjänster. Kostnaden för hela tjänsteproduktionen beräknas uppgå till cirka 85 miljoner euro år 2017.

Verksamhetsutveckling

Andra halvåret 2016 påbörjades en utveckling av säkerhetsnätets gemensamma tjänster utifrån användarorganisationernas behov. Under 2017 utarbetas ett utvecklingsprogram med riktlinjer för kontinuerlig utveckling av TUVE-verksamheten utifrån de tjänsteutvecklingsbehov som följer av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen och av användarorganisationernas funktionella förändringsbehov. Dessutom behöver man definiera TUVE-verksamhetens roll som en del av den övergripande arkitekturen och produktionen av IKT-tjänster för den offentliga förvaltningen med avseende på IKT-servicebehoven hos funktioner med särskilda säkerhets- och kontinuitetskrav.

Under inledningsskedet av TUVE-verksamheten har det också kommit igång flera förändringar som påverkar verksamheten i säkerhetsnätet. Den viktigaste påverkande faktorn är förberedelserna inför vård- och landskapsreformerna. Denna påverkan kommer framförallt att synas i hur man efter omorganisationen mest ändamålsenligt tillämpar skyldigheten att använda säkerhetsnätet i fråga om myndigheter som ansvarar för räddningsväsendet och akutvården.

Mera information

Inledning av verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät 12/2016 (finska)

Bilaga till ovanstående: Utredning om olika frågeställningar i förvaltningsutskottets betänkande FvUB 35/2014 (finska)

Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) (finska)

Statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (1109/2015) (finska)

Anvisning om genomförande av säkerhetsutbildning för verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 19/2013 (finska)

Anvisning om genomförande av TUVE-säkerhetsavtal, 18/2013 (finska)

Suomen Turvallisuusverkko Oy (finska)

Suomen Erillisverkot Oy

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, TUVE-information (finska)

Generalsekreterare Tuve
Timo Saastamoinen
tfn. 02955 30446
[email protected]