Välfärdsområdenas ekonomi 

Välfärdsområdenas finansiering grundar sig i huvudsak på finansiering från staten. Välfärdsområdena beslutar med stöd av sin självstyrelse om användningen och allokeringen av finansieringen. Nivån av finansieringen allokeras till regionerna på basis av kalkylmässiga kriterier och justeras årligen. 

Välfärdsområdet har rätt till tilläggsfinansiering om invånarnas lagstadgade grundläggande fri- och rättigheter i fråga om social- och hälsovårdstjänster eller räddningsväsendets tjänster äventyras. 

Välfärdsområdets budget upprättas kalenderårsvis, och budgetåret är alltid det första året av planperioden. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa ett överskott under en treårsperiod. Ett underskott i balansräkningen måste täckas inom tre år, annars kan finansministeriet inleda ett utvärderingsförfarande.

Välfärdsområdenas investeringar styrs bland annat genom förpliktelsen att göra upp en investeringsplan och genom fullmakt att uppta lån. Ett välfärdsområde kan uppta långfristiga lån för en investering endast om statsrådet har gett fullmakt till det.