Utvärdering av banktjänsterna och kreditinstitutslagstiftningen

En människa promenerar med en liten väska.

Finansministeriet utreder om medborgare, företag och organisationer har tillräckligt god tillgång till banktjänster. Samtidigt bedömer ministeriet om prissättningen av tjänsterna är skälig ur kundens perspektiv. Arbetet är en del av ett projekt där man bedömer behovet av att ändra lagstiftningen om kreditinstitut.

Teman för utvärderingen:

  1. grundläggande banktjänster samt tillgång till och användbarhet av kontanter
  2. kundskyddet inom banktjänsterna
  3. nationella bestämmelserna om kreditinstitutens verksamhet och riskhantering
  4. regleringen som styr kreditinstitutens företagsformer och konsortiers verksamhet.

Projektet fokuserar på nationell reglering och nationella lösningar för genomförande av EU-regleringen. Ändringsbehov som gäller lagstiftningen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag berörs i princip inte av utredningsarbetet. 

Ministeriet hör intressentgrupper på bred front

Finansministeriet utreder intressentgruppernas synpunkter på bred front i samband med projektet. Det första omfattande samrådet i utlåtande.fi-tjänsten ordnades våren 2023. 

I april 2023 öppnade ministeriet en webbenkät även i dinasikt.fi-nättjänsten där man kan ta ställning till grundläggande banktjänster samt tillgången till och användbarheten av kontanter. Denna kanal var särskilt avsedd för medborgare, företag och frivilligorganisationer. Enkäten var öppen till och med den 16 juni 2023.

Finansministeriet önskade att alla berörda parter deltar aktivt och att de ger så konkret respons som möjligt. Ministeriet önskade också synpunkter från privata medborgare, företag och organisationer som företräder bankernas kundgrupper.

Ministeriet ordnar temaspecifika samråd som riktas till olika intressentgrupper allt eftersom utredningsarbetet framskrider. Information om tidpunkten för och innehållet i samråden meddelas skilt.

Bedömningspromemoria blir klar i slutet av 2023

I slutet av 2023 ska projektet resultera i en bedömningspromemoria som baserar sig på finansministeriets expertuppfattning. Därefter beslutar ministern om beredningen av eventuella lagstiftningsändringar ska fortsätta.

Utlåtandena i utlåtande.fi-tjänsten

Enkäten i dinasikt.fi-nättjänsten

Projektets basuppgifter och handlingar

Kontaktinformation

Grundläggande banktjänster, tillgång till och användbarhet av kontanter:

Kari Kemppainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30254, kari.kemppainen(at)gov.fi
Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen(at)gov.fi

Lagstiftningen om kreditinstitut:

Antti Makkonen, lagstiftningsråd (lagstiftningen om kreditinstitut, sammanslutningar, kundskydd, god banksed), tfn 02955 30013, antti.makkonen(at)gov.fi
Nina Santaharju, konsultativ tjänsteman (konsortier, krishanteringsreglering), tfn 02955 30320, nina.santaharju(at)gov.fi