Rekrytering

Staten lediganslår hela tiden en mängd nya intressanta jobb. Varje statligt ämbetsverk rekryterar själv den personal som den behöver utifrån sin egen personalplan. Den högsta ledningen och ministeriernas ledande tjänstemän utnämns dock av statsrådet eller republikens president.

Vid utnämningar till statliga uppgifter gäller tjänsteförhållandet i regel tills vidare. Utnämning för viss tid i ett tjänsteförhållande kan ske om arbetets art, ett vikariat, interimistisk skötsel av uppgifter som hör till en vakant tjänst eller praktik förutsätter detta. En tjänst kan besättas tidsbegränsat, om det finns grundad anledning som sammanhänger med tjänstens art eller ämbetsverkets verksamhet.

Statens rekrytering är öppen. För varje uppgift strävar man efter att hitta och välja ut den person som lämpar sig bäst för den. Enligt grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Dessutom finns bestämmelser om medborgarskap, ålder, språkkunskaper , examina m.fl. behörighetsvillkor i statstjänstemannalagen, lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda och i lagar eller administrationsförordningar som gäller det berörda ämbetsverket. I samband med anställning beaktas behörighetsvillkoren som gäller statsanställdas språkkunskaper och tillgodoräknade språkkunskaper enligt justitieministeriets rekommendationer. För en uppgift kan det även finnas andra förutsättningar för att sköta uppgiften eller den som anställs önskas ha ytterligare färdigheter eller egenskaper.

Vid rekrytering är utgångspunkten jämställdhet och lika behandling. Eftersom man för statens uppgifter alltid ska välja den mest meriterade sökanden är båda könen i princip jämställda vid rekryteringar. Män och kvinnor utgör nästan en lika stor del av statens personal. Vissa yrken och uppgiftsområden inom staten är fortfarande mans- eller kvinnodominerade. Mansdominerade är t.ex. polisväsendet och försvarsmakten medan det arbetar fler kvinnor än män i finansförvaltningen. 

Diskriminering i samband med anställning är uttryckligen förbjudet. Ämbetsverk kan även tillämpa en personalpolitik där man bland jämnstarka sökande rekryterar en person som tillhör en underrepresenterad grupp på arbetsplatsen, t.ex. en invandrare. Då är det fråga om s.k. positiv särbehandling, som är tillåten, om avvikelsen från grundlagens jämlikhetsprincip är tillfällig och står i rätt proportion till det mål som eftersträvas. 

Statens uppgifter är mångsidiga och personer med varierande utbildningsbakgrund kan söka sig till dem. Högskoleexamen och goda språkkunskap är dock i lag eller förordning föreskrivna behörighetsvillkor för många sakkunniguppgifter

Servicehelheten Valtiolle.fi är till hjälp vid rekry-tering

Staten använder ett elektroniskt rekryteringssystem som är en del av servicehelheten Valtiolle.fi. Valtiolle.fi fungerar som en offentlig annonskanal för lediga tjänster inom staten som det hela tiden finns en stor mängd av, ofta 200 - 400 st. Man söker tjänster via systemet. 

På webbplatsen finns även bland annat grundläggande information om statens rekrytering, arbetstagarcase, videor samt presentationer av statliga arbetsgivare. Valtiolle.fi är även aktiv på sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram).

Servicehelheten Valtiolle.fi sköts av Palkeet på uppdrag av finansministeriet.

Utbildningen Rekrytointi valtiolla – hjälp i vardagen

I eOppiva finns som stöd för rekryteringskompetensen en separat kurs Rekrytointi valtiolle (Rekrytering inom staten) som statligt anställda kan avlägga. Den är avsedd särskilt för chefer och yrkesutbildade personer inom HR. Kursen är uppbyggd så att den även i praktiken stöder enskilda rekryteringar.

Ytterligare information

Anvisning om de principer som ska iakttas när tjänster tillsätts, 30.4.2019

eOppiva.fi

Valtiolle.fi

Rekrytering av chefer och karriär 

Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid rekrytering till statliga myndigheter och domstolar (pä finska)

Finska och svenska

Språkexamina för statsförvaltningen

Ifyllande av dokumentet (på finska)

Säkerhetsutredningslagen

Rekommendation om främjande av jämställdheten mellan könen vid statens ämbetsverk, 19.12.2017

Välj rätt - En guide för att rekrytera myndighetschefer och specialister (på finska)

Statsrådets principbeslut om ordnande av statsförvaltningens personals ställning vid organisationsförändringar 26.1.2012 (på finska)

Presentationsvideo om staten som arbetsgivare

Kontaktuppgifter

Marjaana Laine
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30304
fornamn.efternamn@govfi

Miska Lautiainen
lagstiftningsråd
tfn 02955 30212
[email protected]