Nya generationens finansiella tjänster och finansteknik (fintech)

Finansministeriet följer aktivt utvecklingen av ny slags finansteknik såväl på inhemsk som på internationell plan. En omfattande ibruktagning av tekniska innovationer uppskattas förändra den nuvarande finansmarknadssektorn på ett kraftigt sätt i framtiden.

Finansministeriet försöker i samarbete med andra finansmarknadsaktörer bidra till att skapa en verksamhetsomgivning som möjliggör mera omfattande utnyttjande av finanstekniker än i dagsläget, vilket för sin del kunde hjälpa att skapa förutsättningar för ett ännu livskraftigare ekosystem för finansiella tjänster.

Framtidens arkitekturer för finansiella tjänster tros ha positiva effekter bland annat tack vare mångsidigare finansiella tjänster, kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Den finanstekniska utvecklingen medför också osäkerhetsfaktorer, speciellt när det gäller oavbruten verksamhet på marknaderna och finansiell stabilitet.

Nya finansierings- och förmedlingsformer, såsom t.ex. gräsrotsfinansiering, nya betalningssätt, omfattande digitalisering samt t.ex. ibruktagandet av blockkedjeteknik medför framför allt ur myndighetsperspektiv nya frågetecken i fråga om t.ex. kontrollerbarheten av verksamheten och hela finansieringssystemets risktolerans. Vid sidan av de reglerade aktörerna på finansmarknaderna uppstår nya slags aktörer som i dagsläget inte omfattas av motsvarande reglering.

Finansministeriet försöker för egen del skapa likvärdiga spelregler för samtliga finansiella aktörer, så att man även i framtiden ska kunna säkra kundernas förtroende för olika slags finansieringstjänster, liksom även oavbruten och stabil verksamhet.

Finansministeriets finansmarknadsavdelning har en intern sakkunniggrupp som följer den finanstekniska utvecklingen, och som utreder och utvärderar och vid behov främjar förutsättningarna för utvecklingen av och mera omfattande utnyttjande av finansteknik i syfte att trygga och främja de inhemska marknadernas konkurrenskraft, dock med beaktande av stabiliteten på finansmarknaderna.

Kontatkperson: Miki Kuusinen