Fördjupandet av kapitalmarknadsunionen

EU vill fördjupa kapitalmarknadsunionen för att bevara EU:s konkurrenskraft på världsmarknaden och för att underlätta företags tillgång till privat finansiering för sina investeringar. Allmänheten får samtidigt bättre möjligheter att placera sina besparingar på ett mångsidigare sätt än för närvarande.

Målet är att

  • förbättra Europas konkurrenskraft
  • locka framför allt privata investeringar till EU-länderna
  • utnyttja unionens egen investeringspotential fullt ut.

Kapitalmarknadsunionen består av ett stort antal separata lagstiftningsprojekt som syftar till att harmonisera regleringen och skapa incitament för investeringar. Unionen har redan reviderat sin lagstiftning, men det behövs ytterligare åtgärder för att mobilisera mer privat kapital.

Finansiering behövs nu framför allt för investeringar i ren omställning, digital omställning och försvarsindustri. När privat kapital står till buds behövs det mindre offentliga medel.

Eurogruppen fastställde tre prioriteringar

Eurogruppen gjorde i mars 2024 ett uttalande om kapitalmarknadsunionens framtid. Enligt uttalandet är prioriteringarna följande:

  • kapitalmarknadens struktur, t.ex. reglering, tillsyn, värdepapperisering, insolvensreglering och ökning av intresset för kapitalmarknaden
  • företagens tillgång till finansiering och investeringar, t.ex. stöd till investeringar, undanröjande av hinder för investeringar mellan länderna, främjande av börsnotering samt sammanslagning av privata och offentliga investeringar 
  • främjande av medborgarnas investeringsverksamhet, till exempel intressanta och kostnadseffektiva placeringsprodukter, en lättanvänd digital investeringsmiljö samt tryggande av pensionsinkomster med placeringsprodukter.

Europeiska rådet, dvs. EU:s toppmöte, uppmanade i april 2024 Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd att främja åtgärder för att skapa en genuint enhetlig europeisk kapitalmarknad.

Finland vill fördjupa kapitalmarknaden

Finland understöder fördjupandet av kapitalmarknadsunionen. Det är viktigt att man möjliggör sund konkurrens, ökar transparensen i riskerna, säkerställer kostnadseffektivitet och ser till att placerarna behandlas jämlikt.

Finland vill lätta på regleringen och minska byråkratin. Samtidigt måste man se till att riskerna i det finansiella systemet inte ökar avsevärt.

Finland förhåller sig positivt till en översyn av bestämmelserna om värdepapperisering. Med värdepapperisering avses en finansieringsmekanism som går ut på att till exempel lån paketeras och säljs till placerare i form av obligationslån.

Insolvenslagstiftningen bör harmoniseras i gränsöverskridande situationer. Detta är viktigt speciellt för företag som skaffar finansiering på den internationella kapitalmarknaden. 

Finland förhåller sig öppet till förslagen om centralisering av tillsynen över kapitalmarknaden. Det är viktigt att främja enhetliga tolkningar av den gemensamma regelboken.

Tillväxtföretag får fler finansieringsmöjligheter

Tillväxtföretagens finansieringsmöjligheter borde enligt Finland förbättras genom att utvidga tillgången till finansiering i form av eget kapital. Det kunde till exempel vara fråga om kollektiva investeringsprojekt där privata aktörer delar risken tillsammans med offentligt ägda kapitalplaceringsbolag.

Nya placeringsprodukter

Finland förhåller sig öppet till utvecklandet av placeringsprodukter som riktar sig till europeiska icke-professionella placerare. Dessa produkter bör vara kostnadseffektiva, transparenta och väl spridda. Avkastningen bör motsvara avkastningsnivån för institutionella investerare i enlighet med risknivån.

Finland betonar också vikten av att förbättra den ekonomiska läskunnigheten.

Statsrådets E-skrivelse om kapitalmarknadsunionens framtid
Arbetet i EU för att fördjupa kapitalmarknaderna (rådets webbplats)
De europeiska kapitalmarknaderna (rådets webbplats)

Kontakinformation:

Lagstiftningsråd
Paula Kirppu
Tfn 02955 30552
paula.kirppu(at)gov.fi