Arbetstid

Staten har tre arbetstidsformer, ämbetsverks-, vecko- och periodarbete, om vilka överenskommelser finns i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Ämbetsverken kan ha andra arbetstidsarrangemang som planerats utifrån verksamhetens särdrag. I allmänhet tillämpas även arbetstidslagen på statlig personal. En del statlig personal – t.ex. domstolsväsendets domare – står helt utanför arbetstidsregleringen. 

Ämbetsverksarbete 

Arbetstidsformen i ministeriernas samt ämbetsverkens sakkunnig- och förvaltningsuppgifter är ämbetsverksarbete, där den ordinarie arbetstiden är 7 timmar 15 minuter per dygn och 36 timmar 15 minuter per vecka. Arbetstiden är oftast förlagd till ämbetsverkets öppettid, dvs. måndag till fredag kl. 8.00–16.15. De utbredda flextidssystemen ökar flexibiliteten eftersom personalen själv kan bestämma t.ex. när arbetsdagen börjar och slutar, inom vissa gränser. 

Veckoarbete 

För ämbetsverkens övriga yrkesuppgifter tillämpas veckoarbete, där den ordinarie arbetstiden varierar mellan 6 timmar 15 minuter och 8 timmar så att den ordinarie veckoarbetstiden blir 38 timmar 15 minuter. 

Periodarbete 

Periodarbete utförs i uppgifter som förutsätter dygnetruntarbete alla veckodagar, t.ex. polisarbete. Enligt avtalet är periodarbetets ordinarie arbetstid 114 timmar 45 minuter per treveckorsperiod. Dygns- och veckoarbetstiden samt dess förläggning anges i arbetsplatsens arbetstidsschema. 

Arbetstidsbank 

Systemet med en arbetstidsbank kan användas för alla arbetstidsformer. I arbetstidsbanken samlas arbetade timmar eller ersättningar som omvandlats till tid, och de tas ut senare som ledig tid. Införandet av en arbetstidsbank och detaljerna avtalas lokalt på ämbetsverken med beaktande av bestämmelserna i statens arbetstidsavtal. 

Distansarbete 

Arbetet kan även organiseras som distansarbete, om det är lämpligt med tanke på verksamhetens karaktär och uppgifterna.

Ytterligare information

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om arbetstider, 24.2.2023

Tabell 1 över de relativa arbetstimnormerna för tjänstemän i periodarbete (17 § 3 mom)

Tabell 2 över de relativa arbetstimnormerna för tjänstemän i periodarbete (17 § 3 mom)

Principer för distansarbete och anställningsvillkor, anvisning 5.11.2020

Tillämpning av arbetstidsavtalet och arbetstidslagen, föreskrift/anvisning 1.6.2020

Arbetstidslag 5.7.2019/872 (Finlex)

Kontaktuppgifter

Risto Lerssi
regeringsråd
tfn 02955 30022
[email protected]