Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska rapportering

Kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar har en lagstadgad skyldighet att rapportera sina ekonomiska uppgifter till Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst som upprätthålls av Statskontoret. Kommunerna och samkommunerna har rapporterat sina ekonomiska uppgifter sedan ingången av 2021. Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna ska rapportera sina uppgifter för första gången i fråga om räkenskapsperioden 2023. 

Finansministeriet ansvarar för organiseringen av det samarbete som krävs för att definiera datainnehållet i och de tekniska beskrivningarna av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Samarbetsgruppen för informationsspecifikation ansvarar för datainnehållet och fastställandet av tekniska beskrivningar för de uppgifter som rapporteras av kommunerna och välfärdsområdena. 

Varför ska ekonomiska uppgifter rapporteras?

De uppgifter som kommunernas och välfärdsområdena rapporterar används som grund för samhälleligt betydelsefulla beslut bland annat av ministerier, Utbildningsstyrelsen, Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd och andra statliga myndigheter. Dessutom används uppgifterna av flera andra grupper, såsom förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner, samkommuner och välfärdsområden samt Kommunförbundet och medborgarna. 

Ministerierna använder kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter för den lagstadgade tillsynen och styrningen av kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet. Till exempel finansministeriet använder de ekonomiska uppgifterna för 

  • beräkning av finansieringen till kommunerna och välfärdsområdena, det vill säga vid fastställandet av statsandelar för kommunal basservice och uppgörande av finansieringskalkyler,
  • eventuella tilläggsfinansieringsförfaranden och fastställande av välfärdsområdenas fullmakter att uppta lån,
  • uppföljning av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska läge och beräkning av kriterierna för utvärderingsförfarandet samt för
  • prognostisering av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi (ett exempel på prognostiseringen är den utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin och kalkyler över utgiftstrycket enligt kommun som ges ut i samband med Kommunekonomiprogrammet varje vår och höst).

De rapporterade uppgifterna finns i kommundelen i tjänsten Granskaforvaltningen.fi

De rapporterade uppgifterna är öppen data som produceras av förvaltningen. De uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterar publiceras i Statskontorets tjänst, dit man samlar information om kommunernas ekonomi och verksamhet. Det finns färdiga rapporter om data i tjänsten, och det är dessutom möjligt att ladda ner uppgifter från tjänsten via ett öppet gränssnitt. Tjänsten kompletteras med en egen del för välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Uppgifterna ingår i den mer omfattande tjänsten Granskaförvaltningen.fi. Uppgifter som rapporterats före 2021 finns i Statistikcentralens databaser.

Kontakt

Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30143, hanna-mari.talka(at)gov.fi
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, tfn 02955 30586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi