Tillgängligheten

Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftning som följer av det kräver att myndigheterna gör sina digitala tjänster tillgängliga. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 2019-04-01. Tillämpningen av tillgänglighetskraven inleddes stegvis den 23 september 2019. Tillgänglighetstillsynen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för rådgivningen och tillgänglighetstillsynen. 
 

Alla har nytta av tillgängliga digitala tjänster

Främjandet av tillgängligheten är en väsentlig del av digitaliseringen av den offentliga förvaltningens tjänster. Med tillgänglighet avses att webbplatser, mobilapplikationer och deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå vad som sägs i dem.

Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22 december 2016. Direktivet inkluderar minimikraven för tillgängligheten hos den offentliga förvaltningens webbtjänster och medlen för att övervaka att tillgänglighetskraven uppfylls. Tillgänglighetsdirektivets mål är att

  • främja vars och ens möjligheter att på lika villkor agera i det digitala samhället,
  • skapa enhetliga minimikrav i hela Europa för tillgängligheten hos den offentliga förvaltningens webbplatser och mobilapplikationer,
  • förbättra kvaliteten på de digitala tjänsterna,
  • förbättra Europeiska unionens inre marknad för tillgänglighetslösningar.

​Lagen innehåller bestämmelser om ordnandet av myndigheters digitala tjänster, och den förpliktar den offentliga förvaltningen till att erbjuda kunderna möjlighet att kommunicera elektroniskt med myndigheterna.
Tillgänglighetskraven förpliktar bland annat organisationer inom den offentliga förvaltningen samt en del av organisationerna och företagen.

Genomföringen sker stegvist

Tillgänglighetskraven tillämpas enligt följande:

  • Webbplatser som öppnats den 23 september 2018 eller efter det ska uppfylla tillgänglighetskraven den 23 september 2019
  • Webbplatser som öppnats före den 23 september 2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven den 23 september 2020.
  • Mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven den 23 juni 2021.
  • Myndigheternas och offentligrättsliga inrättningars intranät - inklusive de som används på arbetsplatser - ska uppfylla tillgänglighetskraven om de öppnas 23 september 2019 eller därefter. Tillgänglighetskraven tillämpas på intranät som öppnats före den 23 september 2019 endast om hela intranätet förnyas till exempel på grund av ett helt nytt publikationssystem. I sådana fall lönar det sig redan i upphandlingsskedet att fästa uppmärksamhet vid att publikationssystemet uppfyller tillgänglighetskraven.

Rådgivning om genomförandet av tillgänglighetskraven

Regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för rådgivningen och tillgänglighetstillsynen. Mer information hittar du på webbplatsen tillgänglighetskrav.fi