Tullväsendet

Ärenden som gäller tullbeskattningen och -förfarandena hör till Europeiska unionens kärnverksamhet. Tullbeskattningen baserar sig på gemensam tullagstiftning som i regel ersatt medlemsländernas nationella tullagstiftning. Tullverksamheten är den mest harmoniserade förvaltningsområdet inom unionen. Tullen, som är verksam inom finansministeriets förvaltningsområde, svarar för verkställandet och övervakningen av tullbeskattningen i Finland.

Europeiska unionen baserar sig på en tullunion

Tullunionen, som bildades 1968, är ett exempel på framgångsrik integration inom unionen. Tullunionen skapade förutsättningarna för grundandet av en inre marknad och den erbjöd ett stabilt underlag för ekonomisk integration och tillväxt.

Tullunionen gäller all varuhandel. Tullunionen har en gemensam tulltariff som tillämpas på länder utanför unionen, dvs. tredje länder. Varor rör sig fritt inom handeln mellan länder som hör till tullunionen, dvs. på den inre marknaden. Det betyder att export- och importtullar och alla avgifter med dylik inverkan är förbjudna.

Tullinkomsterna hör till EU:s traditionella egna medel. År 2022 krediterades EU-budgeten med ca 25 miljarder euro i tullinkomster. Ett medlemsland får behålla 25 % av sina tullar som uppbördsprovision.

Samarbetet mellan tullförvaltningarna

Tullen är en viktig EU-myndighet som övervakar internationell handel, och som har i uppdrag att underlätta handeln samt att skydda ekonomiska intressen och samhället.

Medlemsländernas tullförvaltningar samarbetar i syfte att se till att nationell och EU-lagstiftning iakttas. Medlemsländernas tullmyndigheter samarbetar dessutom med andra tillsynsmyndigheter i syfte att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, såsom bedrägerier.  

EU:s tullunion samarbetar även med tullförvaltningarna i tredje länder. Samarbetet baserar sig på internationella avtal där EU är en avtalspart.

Finland ingår även bilaterala fördrag om tullsamarbete med länder utanför EU. Syftet med dessa avtal är att bekämpa brottslighet och att säkerställa korrekt tillämpning av tullagstiftningen.

Tullag (304/2016)

Lag om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015)

Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019)

Lag om Tullens organisation (960/2012)

Tullen i Finland

Taxation and Customs Union on Commission website

World Customs Organization