FI SV

Löner och incitamentsystem

Lönesättning och utveckling av den

Statens lönepolitik är i stort sett enhetlig. Den baserar sig till vissa delar även på olika ämbetsverks utgångslägen, behov och tillämpningar. Varje ämbetsverk har ett eget lönesystem (förkort. Vpj = valtion palkkausjärjestelmä / statens lönesystem). Lönesystemen utgör grunden för uppmuntrande, konkurrenskraftig och rättvis belöning.

Målet med tillämpandet och utvecklandet av lönepolitiken och statens lönesystem är att

  • främja genomförandet av statens löne- och avtalspolitik
  • göra belönandet till ett verktyg för resultatrikt ledande och resultatrik verksamhet
  • utnyttja även andra belöningsmedel förutom lönesystemen
  • sörja för statens lönekonkurrenskraft så att kompetent personal finns tillgänglig och att personalen skulle hållas i tjänst
  • sörja för lönemässig jämställdhet mellan könen

Inom tjänste- och kollektivavtalsverksamheten hör skapandet och utvecklandet av statliga lönesystem till de viktigaste formerna av kollektivt avtalande på ämbetsverksnivå. Avtal som ingås på statlig centralnivå utstakar ofta även riktlinjerna för utvecklandet av lönepolitiken och lönesystemen. Vid avtalsverksamheten på ämbetsverksnivå har så kallade ämbetsverkspotter använts för strukturell förändring av lönesystemen, såsom utveckling av grunderna för uppgiftsspecifika och personliga lönedelar samt för ändringar i och sporrande graderingar av lönetabellerna. Ämbetsverkspotter har å andra sidan på grund av den mycket återhållsamma löneförhöjningslinjen inte funnits sedan 2014.

Förhandlingar om en totalrevidering av statens lönesystem pågår. Arbetsgivaren har, i hopp om att främja effektiviteten och kostnadseffektiviteten, som mål att övergå från ämbetsverksvisa lönesystem till ett eller åtminstone ett fåtal lönesystem och att utveckla lönegrunderna i en mera dynamisk, sporrande och rörlighetsfrämjande riktning.

Ytterligare information